Разработване идея по Европейски програми за безвъзмездно финансиране

АКО ВЕЧЕ ИМАТЕ ИДЕЯ НАМЕРЕТЕ ФИНАНСИРАНЕ ТУК

ИЗБОР НА ИДЕЯ ЗА РАБОТА

европроект-идея-как

1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ

– Отговорете на следните въпроси и те ще Ви помогнат да формулирате проектната си идея:

 • ЗАЩО? – Kакъв е проблемът?
 • КАКВО? – Какво искате да постигнете, какви цели си поставяте и доколко тяхното постигане спомага за решаване на идентифицирания проблем?
 • КАК? – С какъв набор от дейности ще постигнете набелязаните цели?
 • КОГА? – В какъв период от време ще се изпълнява проектът?
 • КОЛКО? – Какъв бюджет ви е необходим за реализация на проекта и за постигане на неговите цели?

 

*  Идентифицирането на потребностите е важно за отпускащите финансиране, тъй като те не осигуряват ресурси без основателна причина.

 

*  Преди да започнете да подготвяте проектно предложение, е необходимо да анализирате идентифицираните проблеми, както и причините и следствията от тях. Анализът включва съставяне на т.нар. дърво на проблемите, от което могат да се извлекат целите на проекта.
Анализът на проблемите е необходим, за да формулирате след това целите на проектното предложение.
Проблемите и целите винаги трябва да са огледални едни на други – целите са винаги отражение на поставените проблеми.

 

– Дърво на проблемите
При анализа трябва да се прави точно разграничение между следните три нива:
 • проблем
 • причини за проблема
 • следствията от него

За тази цел се прилага методът дърво на проблемите, който представлява подреждане на проблемите в йерархичен ред, като се търси причинно-следствената връзка между тях. Ако проблемът е причина – минава на по-ниското ниво, ако проблемът е следствие – на по-горното ниво.

Това е важно, тъй като проектните цели ще се формулират на базата на идентифицираните проблеми и трябва да е абсолютно ясно дали проектът ще атакува даден проблем, причините или последиците от него.

анализ-проблеми-европроекти
Определянето на различните нива в дървото на проблемите по-нататък ще послужи за точното формулиране на целите и в конкретния пример.

 

2. АНАЛИЗ НА ЦЕЛИТЕ

 

Всяко проектно предложение е насочено към следните два вида цели:
 • Обща (дългосрочна, основна) цел – Отговорът на въпроса „Защо искате този проект да бъде реализиран?“ обикновено подсказва неговата обща цел. Тя допринася за решаването на основен проблем, който ви засяга.
 • Специфични (конкретни) цели – Специфичните цели на дадена проектна идея могат да бъдат постигнати чрез реализиране на дейностите по проекта – т.е. конкретният принос на този проект за решаване на основния проблем. Тъй като проектното предложение става част от договора за финансиране, в края на изпълнението на проекта конкретните цели трябва да са напълно реализирани. Затова е желателно те да не бъдат повече от две или три и да са реално постижими.
– Дърво на целите
„
Дървото на целите е огледално на дървото на проблемите. Най-лесният начин да идентифицирате целите е именно да „превърнете“ дървото на проблемите в дърво на целите, като перифразирате всеки проблем в положителна фраза. Например „липса на модерни технологии за обработка на заявления“ става „въвеждане на модерни технологии за обработка на заявления“. Ако се опитате да постигнете всички цели от дървото, ще имате твърде скъп, обширен и дълъг проект.

 

За да определите кои цели ще разпишете в проекта, трябва да си зададете
следните въпроси:
 • Коя комбинация от цели ще доведе до най-добър резултат?
 • Kолко ще струва?
 • Kаква е вероятността да постигнете тези цели?
 • Kакви са рисковете?
 • Има ли други организации или проекти, които са си поставили същите цели?
 • Kак ще постигнете устойчивост (т.е. запазване на постигнатото и след края на финансирането по вашия проект)?
 • Kак могат да се разпространят резултатите от проекта?
Въз основа на дървото на проблемите и огледалното дърво на целите може да изберете едно разклонение, върху което ще работите. Това е вашата проектна идея.
цели-европроекти-финансиране

 

 3.ЛОГИЧЕСКА РАМКА
„
Логическата рамка е инструмент за анализиране на връзките цели – дейности – индикатори – резултати – необходими ресурси . Тя служи за цялостното структурирано представяне на даден проект, включително на причинно-следствените връзки между неговите основни елементи.

 

След като сте формулирали целите, може да продължите по-нататък към следващите нива на разработване на проектната идея.
 • Дейности
  Дейностите са стъпките, които трябва да бъдат извършени в определена времева последователност, за да се постигнат конкретните резултати. Последните от своя страна ще доведат до изпълнение на конкретните цели на проекта. Дейностите трябва да са взаимно свързани, логически последователни и тясно обвързани с очакваните резултати и вложените ресурси. Те трябва да намерят пълно отражение в бюджет.
 • Очаквани резултати
  Изпълнението на даден проект е факт, когато се постигат определени резултати. Някои от резултатите са устойчиви във времето, имат важно значение след приключването на проекта и водят до положителни промени.
 • Индикатори
  Индикаторите показват как ще се измерва изпълнението на дейностите и резултатите от тях. Те трябва да са измерими, изпълними и реалистични.Използват се за мониторинга на проекта, както от бенефициента (вътрешен мониторинг), така и от УО  по съответната програма (външен мониторинг).Индикаторите трябва да отговарят точно на въпросите:

–  Количество: Колко?
–  Качество: Какво? Колко добре?
– 
Целева група: За кого?
– 
Време: Кога? Кога започва и колко продължава?
– 
Място: Къде?

 

4.ПРОВЕРКА НА ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ

 

След като формулирате проектната идея, е важно да прецените какви възможности за нейната реализация и финансиране съществуват.

 

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/