Мярка (13.2 ОПРСР) „Компенсации райони с природни ограничения“

13.2 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения

Описание на дейността:

 
Един от факторите, които оказват пряко влияние на земеделската дейност в България е почвеното плодородие. Продуктивността на земята се измерва в категории от 1 до 10, като 1-ва е с най-висока продуктивност. Районите с ниска продуктивност имат ограничен потенциал за отглеждане на различни култури, в тях се налагат допълнителни производствени разходи и като цяло имат по-ниски икономически показатели в земеделието. С оглед предотвратяване на изоставянето на този тип земи, плащанията целят да компенсират земеделските стопани за природните ограничения в сравнение със земеделските стопани в благоприятните за земеделие райони.

Ще се подпомагат земеделски стопани, които извършват земеделска дейност на територията на райони с природни ограничения, различни от планинските.

Обхватът на районите с природни ограничения, различни от планинските (други НОР) в България е представен в таблицата.

Брой на землищата и площ на другите необлагодетелствани райони със съществени природни ограничения

Видове райониБрой землищаПлощ (км²)% площИЗП (ха)% ИЗП *
Други НОР категория от 6-1056910 763.359.72491 4299.76
Всичко в България4 623110 736.721005 033 465100

* данните са индикативни и са от края на 2013 г.

 

Вид на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар ИЗП.

 

Връзка с друго законодателство:

Чл.9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и съответното национално законодателство, дефиниращо „активен земеделски стопанин”

 

Бенефициенти:

Бенефициентите по мярката са активни земеделски стопани (физически и юридически лица) по смисъл на чл. 9 на Регламент (ЕС) 1307/2013 и съответното национално законодателство.

Бенефициентите – физически лица, еднолични търговци и юридически лица трябва да са земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

 

Допустими разходи

 

Земеделските стопани трябва да спазват условията за кръстосано съответствие, съгласно чл. 93 и Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013

 

Условия за допустимост

 

Земеделските стопани трябва да обработват минимум 1 ха в район със съществени природни ограничения, различни от планинските.

 

Критерии за подбор

 

Не се прилага за необлагодетелстваните райони.

 

Интензитет и размер на помощта

Диференцираните нива на плащания на земеделски стопани в райони с природни ограничения, различни от планинските райони, в зависимост от размера на стопанството са следните:

хектариЕвро / хектар
до – 50,070
за частта над 50,0 – 100,030
за частта над 100,015

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/