(Мярка 6.2.ОПРСР) ,,Стартова помощ за неземеделски дейности“

Бенефициенти:
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Приоритетна област:


Вид на помощта

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:
• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Връзка с друго законодателство
Делегирани актове на основание чл. 19, параграф 8 и чл. 45, параграф 6 от Регламент (ЕС) №1305/2013.
За да се избегне припокриването между ОПИП и ПРСР, подкрепата за инвестиции в неземеделски дейности за действащи и стартиращи микропредприятия и земеделски производители в селските райони ще се предоставя само в рамките на ПРСР. Микропредприятията, включително стартиращите иновативни фирми, ще са допустими за подкрепа по ОПИП само ако осъществяват дейността си извън селските райони. Предприятията от селските райони ще са допустими за подпомагане чрез финансови инструменти по ОПИП. Мярката няма да подпомага стартиращи предприятия на безработни, които се подпомагат чрез финансови инструменти от ОПРЧР.

Допустими разходи
Начална помощ за нови неземеделски дейности в селските райони.
Не повече от 70% от разходите в бизнес плана може да са предвидени за текущи разходи.

Критерии за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
• Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
• Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност за срок от 5 години, в случай на строително-монтажни работи – 10 години;
• Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия;
• Стопанството на кандидати – земеделски производители, които не са микропредприятия трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.
Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на дейността.
Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие с развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Максималният размер на количествата култури за храни и фуражи, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива ще бъде определен въз основа на допълнителен анализ и ще бъде одобрен от Комитета за наблюдение на програмата.

Критерии за подбор
– Критериите целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели.
– Критериите ще се основават на анализа и на опита от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и ще осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи и по-специално Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия.
– Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност, създаващи нови работни места, както и намаляването на регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие.

Интензитет и размер на помощта:
– Подпомагането се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.
– Плащането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане в година по избор на кандидата, но не по-късно от петата година и не по-рано от третата година от изпълнението на бизнес плана.
– Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът е извършил всички инвестиции, основните дейности и е постигнал целите, предвидени в бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/