(Мярка 6.1 ОПРСР) ,,Стартова помощ за млади земеделски производители“

Очакван прием:

юли 2017г.

Бенефициенти:
Земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:
• да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
• да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
• да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
• тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
• са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

Вид на помощта
Помощта по тази подмярка ще се предоставя на млади земеделски производители.
Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на това стопанство.
В случай, че младия земеделски производител не се е установил като единствен ръководител на стопанството,той може да получи финансова помощ,при положение,че отговаря на определението за млад земеделски производител и упражнява ефективен и дългосрочен контрол по отношение на решенията,свързани с управлението,ползите и финансовите рискове в стопанството.
Помощта по мярката ще се отпуска на млади земеделски производители, на които в бизнес плана се предвижда да отговарят на изискванията за действащ земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в рамките на 18 месеца от датата на установяване.

Връзка с друго законодателство
Делегиран акт на основание чл. 19, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Допустими разходи:
Помощта по мярката ще се предоставя в съответствие с бизнес плана,представен от младия земеделски производител и разходите,които този бизнес план предвижда за всички необходими дейности специфични за стопанството в това число закупуване на движими и недвижими дълготрайни материални активи,строителство,модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи,закупуване на земя за земеделска дейност,закупуване на семена,торове и препарати,създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения.

Условия за допустимост:
Определение за създаване на стопанство

Бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци, или ЕООД) ръководят за първи път земеделско стопанство ако са изпълнени следните условия:

• в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
• в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
• в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход

Бизнес планът трябва да включва поне:

• Резюме на плана ;
• Информация за кандидата, вкючително образователен статус и профисионален опит;
• Описание на началното състояние на земеделското стопанство вкючително размер на обработваемата земя, отглеждани земеделски култури и животни, икономически размер и местоположение, настоящо състояние на материалните активи (оборудване, машини, помещения за отглеждане на животните, други производствени сгради и т.н), настоящо ниво на съответствие със стандартите на Общността, работна сила и т.н;
• Описание на концепцията за развитие на земедската дейност на младият фермер вкл:
– Специфичните резултати и цели за развитието на дейностите на новото стопанство;
– Дейностите необходими за преструктурирането и адаптацията на земеделското стопанство;
– Описание на планираните резултати към периода на бизнес плана плана и към края на петата година;
• Подробно описание на инвестициите:
– Описание на планираните инвестиции, индикативния план на производство, както и времева таблица на инвестициите;
– Специфични дейности и инвестиции за постигане на съответствие със съществуващите стандарти на Общността не по- късно от 24 месеца от датата на създаване на стопанството (ако е приложимо);
– Индикативен икономически размер на стопанството (СПО) през всички години от изпълнение на бизнес плана;
– Информация за начина на придобиване на необходимите професионални умения и познания (ако е приложимо), както и информация за други необходими/планирани съвети и/или обучения. Задължително се включва базово обучение по проблемите на опозване на околната среда в земеделието;

Дейностите заложени в бизнес плана ще бъдат оценени не по-късно от 5-тата година от датата на индивидуалното решение за отпускане на помощта.
Избраните критерии целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели. Критериите се основават на анализа и на практиката от прилагането на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи.

Критерии за подбор
– Критериите целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели.
– Критериите се основават на анализа и на практиката от прилагането на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи. – Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност, създаващи нови работни места, както и намаляването на регионалните диспропроции в социално-икономическтото развитие.

Интензитет и размер на помощта:
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:

Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Финансовата помощ за първо и/или второ плащане може да бъде допълнително лимитирана на база заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, представени от младия фермер и разходите, които този бизнес план предвижда за съответното стопанство.
Младият змеделски прозводител трябва да докаже направените от него инвестиции в размер от минимум 5000 евро за всяка отчетна година за дейности специфични за неговото стопанство.

Тарифи за съфинансиране
Размерът на финансовото участие на ЕЗФРСР е 90% от допустимите публични разходи по мярката.

Внимание върху специфични въпроси
– Бизнес планът трябва да покрива период от максимум 5 години като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта.
– Заявлението по мярката дава възможност на младия земеделски производител да кандидатства и по други мерки от програмата, каквато е и мярка „Инвестиции в материални активи“.
– Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си.
– Молбата за подпомагане трябва да бъде подадена не по-късно от 15 месеца след датата на създаване на стопанството.
– Индивидуалното решение за отпускане на помощта ще бъде взето не по-късно от 18 месеца след датата на създаване.
– На млади земеделски производители, които за пръв път установяват земеделско стопанство, на което са управители, може да бъде предоставено подпомагане за инвестиции с цел съобразяване със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасни условия на труд. – Подпомагането може да бъде предоставено за не повече от 24 месеца от датата на основаване на земеделското стопанство.

Проверяемост и контролируемост на условията на мярката
Контрол по мярката се извършва чрез посещения и проверки. Посещенията на място ще бъдат осъществени в рамките на три години след подписване на договора за финансова помощ. Проверките включват както системни административни проверки на всички заявления за подпомагане, така и проверки на място.

Допълнителна информация, специфична за съответната мярка
Допълнителни условия за изплащане на финансовата помощ на млади земеделски производители

Младият земеделски производители не е допустим за второ плащане, ако:
• земеделското стопанство не е постигнало съответствие със съществуващите стандарти на Общността до 24 месеца от създаването му, всички инвестиции, основните дейности и цели, предвидени в бизнес плана не са изпълнени към момента на прегледа на бизнес плана;
• не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта;
• не е изпълнил всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели към периода на проверка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80/