(1. ОПИК) „Технологично развитие и иновации“

Дата на обявяване на процедурата: Декември 2015

Обосновка

Първата приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” е насочена към засилване на иновационния капацитет на предприятията и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, и инвестиции в НИРД и развитие на условия за осъществяване на иновационна дейност и развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.

Финансирани дейности:

1. Инвестиционна и консултантска подкрепа за разработване на иновации, трансфер на технологии в страната, внедряване на иновации в предприятията.
2. Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди чрез реализирането на съвместни проекти, включително клъстериране и участие в про-иновативни ЕС мрежи и платформи. Ще се създадат възможности на предприятията и водещи национални и/или европейски академични и изследователски групи да си сътрудничат, което да доведе до създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и трансфер на авторски и лицензионни права, комерсиализация на резултатите от научни изследвания.
3. Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура:

– създаване и развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории

– лаборатории за доказване на концепции, изпитателни лаборатории

– технологични центрове и друга споделена инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията

Структурите следва да споделят основен набор от процеси и оборудване, отразявайки спецификата на определените сектори/група фирми, за които са предназначени, да разполагат с набор от специалисти, вкл. инженерни кадри, за предоставяне на технологична помощ на предприятията. В зависимост от конкретната ситуация и идентифицираните нужди на бизнеса се предвижда изграждане на нови структури и/или модернизирането на вече функциониращи, в случаите когато съществува добра база.

 

Бенефициенти:
– предприятия разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия;
– предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации;
– агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса;
– офиси за технологичен трансфер и технологични центрове;
– клъстери.

Минимално финансиране: 100 000 лв.
Максимално финансиране:
500 000 лв.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/