Мярка (15.1 ОПРСР) „Плащания за горски еко ангажименти“

15.1. Плащания за горски екологични ангажименти
Обосновка на подмярката

Подмярката „Плащания за горски екологични ангажименти“ отговаря на потребностите за насърчаване на устойчивото управление и подобряване състоянието на горите и горските площи, включително поддържане и подобряване на биоразнообразието, водните и почвени ресурси и борбата с изменението на климата.

Изменението на климата и горското стопанство са неразривно свързани. От една страна, промените в глобалния климат вече стресират горите чрез по-високи средни годишни температури, променена структурата на валежите, и по-честите и екстремни метеорологични явления. В същото време, горите имат множество защитни функции. Те осигуряват защита срещу ерозията на почвата и опустиняването, помагат за регулиране на хидроложкия цикъл и техните екосистеми са важен източник на биологично разнообразие. Горите и дървесината, която те произвеждат също хваща и задържа въглероден диоксид, играейки важна роля за намаляване на изменението на климата. Планинските гори по-специално играят решаваща роля в защитата срещу природни бедствия и в поддържането на баланса на климата. Те също така са важен източник на възобновяеми ресурси и действат като резервоар на биологичното разнообразие.

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ под формата на годишни компенсаторни плащания за хектар гора на бенефициенти, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от едно или повече поети задължения за опазване на околната среда в горите за срок от 7 години.

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии.

 

Допустими разходи

 • Маркиране и запазване на най-малко 5 бр. живи и важни за биоразнообразието дървета на хектар с диаметър над 30 см (приоритетно дървета с хралупи и гнезда), които не се отсичат при извеждане на отгледни и възобновителни сечи в насаждението;
 • Оставяне на защитни/буферни ивици гори с ширина не по-малко от 20 м на отстояние до 100 м около постоянните водни течения, мерено от края на речното корито, в които да няма стопанско ползване;
 • Оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) дървета с диаметър над 24 см (на гръдна височина при стоящи дървета и на дебелия край при лежащи дървета) и мин. дължина от 3 м;
 • Изключване на част от горската територия от дърводобива – най-малко 10% от площта на имота;
 • Изключване от ползване на стари гори в имоти или подотодели с площ под 2 ха, или на минимум 10% от площта на горите в имоти или подотдели с площ над 2 ха;
 • Поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.);
 • Забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25%.

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане или правото си да я управляват;
 • Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва: физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии – 0.5 ха; общини, собственици/управляващи горски територии – 1.0 ха; юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1.0 ха.
 • При изключване на част от горската територия от дърводобива, тези територии се оставят без човешка намеса и се опазват в естествения им вид (дървета над 60 години за високостъблените и над 30 години за издънковите гори), а пълнотата на насаждението трябва да бъде не по-малко от 0,7;
 • При изключване от ползване на стари гори, възраста на гората по таксационни описания трябва да е над 80 г. за високостъблените и над 50 г. за издънковите гори;
 • Територията на изключената от дърводобив горска територия се обозначава на терен и на карта;
 • При поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове се оставят неотсечени минимум 10 бр./ха от тези дървесни видове с минимален диаметър от 10 см на гръдна височина и участат в склопа на насаждението;
 • За всички дейности, дърветата, които се запазват, се означават на терен (може и с шаблона с кълвача), свалят се координатите им и се записват в регистър (имот, координати, дървесен вид, диаметър, стоящо/лежащо и др.). Вместо координати, при липса на GPS, може да описват местоположението на дърветата в скиците на насажденията.

 

Критерии за подбор

Всички заявления ще бъдат проверявани дали отговорят на условията за допустимост. Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за избор:

 • Големината на площта, за която са поемат агроекологични ангажименти, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;
 • Брой на екологичните ангажименти, които ще се прилагат върху една и съща площ, като приоритет ще се дава на по-високия брой.

 

Интензитет и размер на помощта

По тази подмярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 7 250 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/