Мярка (10.1.3 ОПРСР) „Контрол на почвената ерозия“

Описание на дейността:
Тази дейност позволява да прилагат една или комбинация от възможности (превръщане на обработваеми/ изоставени земеделски земи в пасища, чрез използване на многогодишни тревни смески и тяхното екстензивно използване; противоерозионни мероприятия в лозя и овощни насаждения, създаване и поддържане на буферни ивици за предовратяване на ерозията, поясно редуване на културите).
Дейността се осъществява на територията на България, но преимущество ще се дава на прилагането му в общини, в които земеделските земи (обработваеми земи, пасища, овощни градини и/или лозя) са средно или силно засегнати от ерозия.
 
Вид на помощта:
Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ.
 
Връзка с друго законодателство:
 
• Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета .
 
Бенефициенти:
 
• Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци);
• Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.;
• Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.
 
Допустими разходи:
Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направените разходи и претърпените загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).
 
Кандидатите за подпомагане трябва да изберат да прилагат една от следните дейности:
• Превръщане на обработваеми/ изоставени земеделски земи в пасища, чрез използване на многогодишни тревни смески и тяхното екстензивно използване;
• Противоерозионни мероприятия в лозя и овощни насаждения;
• Създаване и поддържане на буферни ивици;
• Поясно редуване на културите
 
Критерии за подбор:
• Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен) като преимущество ще се дава на кандидати, които прилагат дейността в общини, в които земеделските земи (обработваеми земи, пасища, овощни градини и/или лозя) са средно или силно засегнати от ерозия.
 
Интензитет и размер на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар:
• За превръщане на обработваеми/изоставени земеделски земи в пасища – ….. евро/ха;
• За противоерозионни мероприятия в лозя и овощни насаждения – ….. евро/ха;
• За създаване и поддържане на буферни ивици – ….. евро/ха;
• За поясно редуване на културите – ….. евро/ха. *
* Нивата на подпомагане са в процес на подготовка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%8f/