(Мярка 8.4 ОПРСР) ,,Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием:

октомври 2017г.

 

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии;
 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;

Обосновка на подмярката

Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

Възстановените гори допринасят също и за защита на околната среда, предпазване от природни бедствия (особено наводнения) и пожари и спомагат за адаптирането към промените в климата чрез избор на подходящи за презалесяване дървесни видове.

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Допустими разходи

 • Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
 • Презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт и временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
 • Възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътеки и места за наблюдение на пожари;
 • Създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват;
 • Възстановителните дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна;
 • Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене;
 • В случаите на възстановяване на щети от болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства.

 

Критерии за подбор

Избираемите проекти за възстановителни дейности ще бъдат класирани по реда на тяхното кандидатстване (първи дошъл – първи обслужен).

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 000 евро на проект.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 4 000 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3/