Финансиране за Земеделие по мярка 4.1 от ПРСР

programa-za-razvitie-selski-rayoni

Мярка 4.1 от Програмата за Развитие на Селските Райони предлага чудесна възможност за всеки, който иска да инвестира в земеделие или да разрастне стопанството си!


Кандидатствайте по мярка 4.1 от ПРСР в 3 Стъпки:

  • Проверете допустимостта на идеята си по мярка 4.1 и получете оценка по критериите й от нас
  • Използвайте нашите консултантски услуги за изготвяне на качествен проект по мярката

Какви са изискванията, за да сте допустим кандидат

  • Да имате регистрация като земеделски производител (може да се регистрирате, ако нямате)
  • Да имате място /или да наемате за 10г. с право на строеж/, където да реализирате идеята си, ако тя включва СМР.
 • Да изготвите проектно предложение за кандидатстване до началото на м.Октомври 2016г.

ВАЖНО: Кандидатите, които не са развивали земеделска дейност и искат да стартират трябва да имат
задоволителен свободен финансов ресурс,за да отговорят на критериите на мярка 4.1

Какво може да се финансира по мярка 4.1

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и нематериални инвестиции в земеделските
стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет.
Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

  • Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
  • Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване,
   включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
  • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
   медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни
   видове за производство на биоенергия;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти,
   инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
   проучвания за техническа осъществимост на проекта.
   Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
  • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
   търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/
   пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. ;
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с
   намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани
   с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
  • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
  • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и
   оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и
   подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
  • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
  • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Интензитет и Размер на Финансовата Помощ

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,
като същата може да се увеличи в следните случаи:

  • За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или
   такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции
   в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
  • За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 ЗП и/или групи/организации на производители
   съставени от 10 до 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;
  • За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 ЗП и/или групи/организации на производители
   съставени от над 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;
  • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност
   финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие”
  финансовата помощ се увеличава с 10 %.

Максимален размер на допустимите разходи: 1 000 000 евро

Примерни Проекти

С помощта на мярка 4.1 можете да развиете следните бизнес идеи в земеделието, както и много други:

  • Създаване на орехова, лешникова, бадемова градина
  • Създаване на ябълкова, крушова, вишнева градина
  • Създаване на картофена, доматена фасулова градина
  • Създаване на лавандулови, ментови и други насаждения
  • Разширяване на текущата Ви градина или насаждения
  • Инвестиции в оборудване и машини за текущата Ви градина или насаждения
  • Инвестиции в обновяване на сградната част на Вашето стопанство
  • Инвестиции във Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) за обезпечаване на нуждите на стопанството Ви
  • Инвестиции в недвижимо имущество за разширяване на дейността на стопанството Ви
 • Комбинация от всички тези примерни проекти

Не губете време – крайният срок е близо!

Приемът по мярка 4.1 се очаква да започне на 4 Октомври 2016г.
Не губете време и започнете сега, за да може да участвате в последния прием по мярка 4.1.

Какъв е принципът на финансиране

Получаването на финансиране минава през следните етапи:

  1. Проверка на допустимостта на идеята и оценка по критериите – ние ще я направим безплатно за Вас
  1. Подготовка на проектното предложение – ние правим всичко, изпозлвайки изходните данни от Вас
  1. Подаване на документи – кандидатстване – наш представител ще подаде документите вместо Вас
  1. Оценка и евентуално одобрение
  1. Извършване на дейностите, заложени в проекта – ние ще ръководим изпълнението на проекта,
   точно както сме го заложили в подготовителния етап, за да няма пречки за реализацията му.
 1. Завършване на всички дейности, одит, финална оценка и получаване на окончателно плащане –
  нашата работа приключва тук, а Вашата започва сега – да работите бизнеса си.

Какво включват нашите услуги

  • Оценка и развитие на идеята, предвид критериите на мярката с цел по-голям шанс за одобрение
  • Изготвяне на проектно предложение, включващо бизнес план на идеята
  • Спазване на всички изисквания по съответната наредба и избягването на „капаните“ заложени в нея
  • Съдействие към кандидата с финансови институции и други източници на финансиране
  • Управление на проекта при одобрение до етапа на неговото окончателно завършване
 • Извършване на всички гореописани дейности от името на кандидата

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-4-1/