(Мярка 10.1.2. ОПРСР) ,,Финансиране за поддържане местообитанията на защитени видове в обработваеми земи“

Бенефициенти

 • Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци);
 • Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.;
 • Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.

 

Описание на дейността:

По тази дейност ще се подпомага опазването на обработваемите земеделски земи с висока природна стойност. Дейността ще се осъществява на територията на обработваеми земи с висока природна стойност, определени в ИСАК.

Вид на помощта

Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ.

Връзка с друго законодателство

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета .

 

Допустими разходи

 • Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направени разходи и претърпени загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).

Земеделските стопани могат да изберат една от следните дейности:

 • Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи;
 • Превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в пасища и последващото им екстензивно поддържане;
 • Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на червеногушата гъска на 50 % от използваемата земеделска площ, като ротацията се извършва с царевица върху площи, засети със зимна пшеница, попадащи в местообитания на червеногуша гъска, когато не е предхождана от царевица, да се разпръскват еднократно 40 г/ха царевични зърна през месец ноември; Ангжиментът не се поема за фиксирани земеделски парцели – те могат да варират в рамките на специализирания слой за дейността, при запазване на заявения размер на площите от страна на бенифициента.
 • Земеделските стопани поемат ангажимент да не прибират реколтата преди 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus) (в периода 1-ви април – 31 юли).

Условия за допустимост

 • Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по тази дейност, трябва да стопанисват обработваеми земеделски земи с висока природна стойност, попадащи в обхвата на обработваемите земеделските земи с ВПС.

Критерии за подбор

 • Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар

 • За засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи – …….. евро/ха;
 • За превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел или Египетски лешояд, в пасища и последващото им екстензивно поддържане – ………. евро/ха;
 • За засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на червеногушата гъска – …………… евро/ха;
 • За прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus) – …………. евро/ха.*

* Нивата на подпомагане са в процес на подготовка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5/