Category: Неправителствена организация

ОПРЧР – Ново Работно Място

Крайни срокове за кандидатстване: 14.09.2015 г 19.11.2015г 05.02.2016 г. Цел: Финансиране на проекти, създаващи устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица Финансирани дейности: Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%87%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be/

Мярка (15.2 ОПРСР) „Поддръжка и запазване горски ресурси“

15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси Обосновка на подмярката Тази подмярка е в отговор на необходимостта от опазване на горските генетични ресурси, включително дейности, като развитието на различни сортове на дървесните видове, за да се адаптират към специфичните местни условия. Необходимо е богато генетично разнообразие сред и в рамките на дървесните …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/

Мярка (15.1 ОПРСР) „Плащания за горски еко ангажименти“

15.1. Плащания за горски екологични ангажименти Обосновка на подмярката Подмярката „Плащания за горски екологични ангажименти“ отговаря на потребностите за насърчаване на устойчивото управление и подобряване състоянието на горите и горските площи, включително поддържане и подобряване на биоразнообразието, водните и почвени ресурси и борбата с изменението на климата. Изменението на климата и горското стопанство са неразривно …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/

Развитие на рибарските райони

1.Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):63 + 66 / Устойчиво развитие на рибарските райони чрез Изпълнение на стратегии за местно развитие и дейности за сътрудничество   1.1. Приоритет на Съюза: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез следните конкретни цели   1.2. Специфична цел: Да се повиши заетостта и териториалното сближаване в районите, зависими от риболова …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8/

(Мярка 8.6. ОПРСР) Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; МСП; Горски стопани, доставчици на услуги. Обосновка на подмярката Горите, управлявани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското стопанство …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82/

(Мярка 8.5. ОПРСР) ,,Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии. Обосновка на подмярката Подпомагането по настоящата подмярка включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/

(Мярка 8.4 ОПРСР) ,,Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Обосновка на подмярката Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3/

(Мярка 8.3 ОПРСР) ,,Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Регионални дирекции по горите.   Обосновка на подмярката За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

(Мярка 8.1. ОПРСР) Европейска програма за финансиране на ,,Залесяване и поддръжка“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи; Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи; Обосновка на подмярката Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Разширяването на горските ресурси допринася за борбата с промените в климата и увеличава …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0/

( Мярка 7.6 ОПРСР) ,, Проучвания и инвестиции, за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти“

Бенефициенти Местни поделения на вероизповеданията.   Обосновка на подмярката Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в културните центрове читалища, театри, библиотеки музеи, църкви, манастири и др. Инвестициите в този вид инфраструктура …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-6-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/