Category: Физическо/Юридическо лице

(3.2. ОПИК) „Ресурсна ефективност за преработвателна промишленост”

Резюме на мярката: Дата на отваряне на процедурата: Септември 2015 Този инвестиционен приоритет включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията, включително принос към критерии по приоритетна област „Околна среда― на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Очаквани резултати: Този инвестиционен приоритет е насочен към повишаване на ресурсната ефективност и информираност на предприятията …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/

(2.2. ОПИК) „Капацитет за растеж на МСП”

Резюме на мярката: Предвидена е подкрепа за засилване конкурентоспособността на българските предприятия, включително постигане на критерии по приоритетни области „Достъп до финансиране, „Интернационализация и „Умения и иновации― на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Специфична цел: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП Очаквани резултати: Чрез изпълнението на индикативните мерки по …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/

(2.1 ОПИК) „Финансиране в подкрепа на предприемачеството”

Дата на обявяване на процедурата: Януари 2015 Обосновка: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/

(Мярка 10.1.2. ОПРСР) ,,Финансиране за поддържане местообитанията на защитени видове в обработваеми земи“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.   Описание на дейността: По тази дейност ще се подпомага опазването на обработваемите земеделски земи с висока природна …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

(Мярка 10.1.1 ОПРСР) ,,Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК. Описание на дейността По тази дейност ще се подпомагат екстензивни традиционни практики за поддържане и възстановяване на затревени …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb/

(Мярка 8.6. ОПРСР) Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; МСП; Горски стопани, доставчици на услуги. Обосновка на подмярката Горите, управлявани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското стопанство …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82/

(Мярка 8.5. ОПРСР) ,,Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии. Обосновка на подмярката Подпомагането по настоящата подмярка включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/

(Мярка 8.4 ОПРСР) ,,Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Обосновка на подмярката Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3/

(Мярка 8.3 ОПРСР) ,,Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Регионални дирекции по горите.   Обосновка на подмярката За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

(Мярка 8.1. ОПРСР) Европейска програма за финансиране на ,,Залесяване и поддръжка“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи; Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи; Обосновка на подмярката Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Разширяването на горските ресурси допринася за борбата с промените в климата и увеличава …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0/