(2.2. ОПИК) „Капацитет за растеж на МСП”

Резюме на мярката:

Предвидена е подкрепа за засилване конкурентоспособността на българските предприятия, включително постигане на критерии по приоритетни области „Достъп до финансиране, „Интернационализация и „Умения и иновации― на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

Специфична цел:
Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП

Очаквани резултати:
Чрез изпълнението на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет се цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал. Особен акцент се поставя върху качеството на продуктите и услугите на предприятията, потенциала им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда. Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики. Чрез достъпа до технологичен и иновационен ресурс българските МСП ще реализират възможности, които предлага глобалния пазар и съответно ще подобрят пазарните си позиции.

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техния очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде насочена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и комбинации от тях:

 1. Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
 2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;
 3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;
 4. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП;

Детайлно описание на всяка една от примерните дейности(от горната точка):

 

 1. Общите производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж и създаване на конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии

  Ще включва мерки за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.Ще се подобрява ефективността в предприятията и тяхната конкурентоспособност чрез мерки за внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.
   
  Очакваният принос:
  Изпълнението на тази група мерки е свързан с подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт и като резултат – подбряване на пазарното присъствие на българските МСП – чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

  Целевата група на индикативните мерки са:
  МСП според НСНМСП.

 2. Подкрепата за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет
  Ще бъде насочена към управлението на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики. За повишаване на конкурентоспособността и като резултат – на експортния потенциал на българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава: разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркирова, енергиен мениджмънт, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти; разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; трансфер и адаптиране на нови модели за управление на промените и бърза адаптация към тях; разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането.
  В тази група мерки се включва подкрепа и за подобряване на условията и процесите за функциониране и развитие на МСП, както и за осигуряването на условия за честна конкуренция и благоприятна бизнес среда за икономическите оператори (напр. технически и метрологичен надзор, контрол на качеството и нотификация на органи за оценяване на съответствието) – контрол за спазване на законовите задължения на производители и икономически оператори и недопускане на правене на бизнес в „сивия сектор; доизграждане и акредитиране на лаборатории за проверка и доказване на съотвествието на национални и ЕС стандарти за качество и марки за разпознаваемост на национален продукт. Допълваща подкрепа се предвижда при осъществяването на цялостната политика в областта на осигувяване на съотвествие на българските продукти с международните стандарти за качество в подкрепа на растежа на предприятията.
   
  Очакваният принос:
  Изпълнението на тази група мерки е свързан с подобряване на капацитета на българските МСП за работа в интензивно конкурентни пазари, с повишаване на конкурентоспособността и респективно на устойчивото присъствие на българските МСП на външни пазари чрез подобряване, поддържане и гарантиране на качеството на реализираните продукти/процеси/услуги и осигуряване на обективни гаранти за качество и ползване на добри производствени практики, както и чрез развитие и укрепване на управленския капацитет.

  Целевата група на индикативните мерки са:
  МСП според НСНМСП, организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата.

 3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги
  Подкрепата ще бъде насочена към подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани―, „облачни―, „мобилни―: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари. Подкрепа ще бъде предоставяна и чрез въвеждането на пилотни ваучерни схеми, включително иновационни ваучер в сферата на ИКТ.
   
  Очакваният принос:
  Изпълнението на тази група мерки е свързан с подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
   
  Целевата група на индикативните мерки са:
  МСП според НСНМСП, организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата.
 4. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса с оглед насърчаване експортна ориентация на МСП
  Ще се инвестира в повишаване на предприемаческата култура относно организирането на МСП в клъстери; насърчаване на международната дейност на българските МСП чрез осигуряване на информация и консултации за европейския и трети пазари; организиране на обучения по интернационализация и експортен мениджмънт на МСП; организиране на контактно-информационни борси в България, на бизнес форуми в страната и чужбина; подпомагане участието на предприятия в промоционални мисии в чужбина, както и в национални и международни изложения с цел популяризиране на българското производство; подобряване на информираността, бизнес статистиката, бази данните и др.; организиране на посещения на потенциални инвеститори и партньори на МСП в страната; програми за привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави чрез проактивен инвестиционен маркетинг .
  В областта на туризма подкрепата в полза на МСП ще се реализира чрез институционална подкрепа за създаване и функциониране на организации за управление на турстическите райони, регламентирани в Закона за туризма, включително дейности, насочени към: изграждане на капацитет в предприятията за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международните пазари; за изграждане на единна система за туристическа информация на национално ниво, като платформа за взаимодействие между туристическия бизнес, туристическите организации и институции; подкрепа за въвеждане на ИКТ и предоставяне на ИКТ услуги; провеждане на пазарни проучвания, анализи и прогнози; разработване на продуктови, маркетингови и инвестиционни концепции, стратегии, планове и др.; организиране на бизнес форуми в страната и чужбина, предоставяне на подкрепа за участие в събития и изложения (регионални, национални и международни).
   
  Очакваният принос:
  Изпълнението на тази група мерки е свързан с развитието на експортната ориентация, информираността, международното партньорство и пазарното присъствие на българските МСП и като резултат от това – повишаване на експорта на българските МСП – чрез създаване на условия за реализация на български идеи на чужди пазари, популяризиране на производството, разширяване на достъпа до и осигуряване на информация за чужди пазари.
   
  Целевата група на индикативните мерки са:
  МСП според НСНМСП, асоциации и обединения на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Териториален обхват и типове бенефициенти:

Териториален обхват:

Мерки и дейности в рамките на този инвестиционен приоритет ще се реализират на територията на цялата страна, като са възможни и ограничени пряко приложими дейности в чужбина.
Типове бенефициенти:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, (по операциите финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените сектори в НСНМСП 2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери в рамките на Стратегията за Дунавския район, Action Plan, ПО3), асоциации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Водещи принципи за избора на операции:

При избора на операции в рамките на инвестиционния приоритет следва да се спазват следните водещи принципи:

 • предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с процедурите, установени в националното законодателство и вътрешните такива на Управляващия орган;
 • координация и синергия – координиране между отделните програми по ЕСИФ на национално ниво, хоризонталните програми и другите инструменти на Съюза с цел постигане на максимален синергичен ефект и недопускане на двойно финансиране;
 • ще се приоритизират проекти в областите на ИСИС;
 • финансиране, основано на нуждите – избраните операции следва да отговарят на основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани в Споразумението за партньорство, Стратегията на ОПИК 2014-2020 г., приложимите стратегически документи и документите в изпълнение на специфичните предварителни условия;
 • подкрепа за операции, при които краен резултат ще допринася за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях;
 • принцип на устойчиво развитие (чл. 8 от Регламент 1303/2013) – при финансирането на операциите по Оперативната програма Управляващият орган следва да гарантира спазването на принципа за устойчиво развитие;
 • ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните операции следва да отговарят в пълна степен на целите на оперативната програма, при най-адекватното съотношение между очакваните разходите и ползи. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите;
 • релевантност – избраните операции следва да допринасят за изпълнението на индикаторите за продукт и резултат по Програмата;
 • устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта/операцията
 • принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции подлежат на одобрение от Комитета за наблюдение на оперативната програма;
 • принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация;
 • специфична тематична фокусираност – при избора на операции, финансирани с безвъзмездна финансова помощ, с водещо значение ще бъде „Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия‖ 2014 – 2020.При предоставянето на всякакъв вид безвъзмездна помощ ще се спазва европейското законодателство за държавните помощи и ще се прави проверка за липса на двойно финансиране.

Планирано използване на финансови инструменти:

От значение за засилване на експортния потенциал на МСП са: намаляване на пречките пред предприята, свързани със затруднен достъп до финансиране поради високи изисквания за обезпечение и лихвени проценти; подобряване на достъпа на МСП до пазарите на рисков капитал, както и повишаване осведомеността на инвеститорите относно предлаганите от МСП възможности.
Във връзка с горното планираното прилагане на финансови инструменти в рамките на настоящия инвестиционен приоритет обхваща, без да се ограничава, до следните индикативни групи финансови инструменти:

 1. Дялови и/или квазидялови инвестиции за подпомагане на предприятия с висок потенциал за растеж:
  Дейностите ще се състоят в инвестиции за развитие на МСП, като същите могат да обхващат и мецанин капитал. Във фокуса на инструмента ще бъдат предприятия във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, които имат нужда от допълнително финансиране, за да реализират своята стратегия за растеж.
   
  Очакваният принос:
  Да подпомогне интернационализацията на предприятията чрез разширяване на капацитета им за растеж на международни пазари. Инструментът ще доведе до подобряване на управленския капацитет и организацията на дейността на предприятията в следствие на привлечените в тях инвестиции. Посоченото ще доведе и до развитие на на капацитета им за участие в процеса на иновации.
   
  Целевата група на индикативните мерки са:
  МСП във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, други подходящи МСП
 2. Подкрепа с дългови инсрументи за растеж и развите и облекчаващи достъпа до финансиране на предприятията:
  Ще се предоставя като част от бюджета на дълговия инструмент (напр. гаранции върху портфейл от дългове), обхваща и Тематична цел 1 или по самостоятелен дългов инструмент. Подкрепата ще бъде съсредоточена в кредити и/или лизинги за инвестиции в активи и/или оборотни средства за растеж и развитие на МСП.
   
  Очаквани принос:
  Инструментът ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и респективно на устойчивото присъствие на българските МСП на националния и външни пазари чрез подобряване, поддържане на качеството на реализираните продукти/процеси/услуги, а също и ще позволи на финансовите и кредитните институции да се разширят обхвата на МСП, които могат да финансират и ще улесни достъпа до дългово финансиране за много малки и средни предприятия, които биха могли да срещнат трудности при достъпа до традиционната банкова система.
   
  Целевата група на индикативните мерки са:
  МСП във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, други подходящи МСП.
 3. Подкрепа с дългови инструменти за микрофинасиране, съобразени с нуждите от финансиране за растеж на микро предприятия:
  Ще се осъществява чрез инструмент за микрокредитиране предимно на микро предприятия при облекчени лихвени условия и обезпечения. Инструментът може да бъде структуриран като портфейл от заеми с поделяне на риска.
   
  Очакваният принос:
  Да запълни пазарна празнота на българския пазар, където към настоящия момент микрокредитирането все още не е развито, като същевременно се фокусира върху проблемите на микропредприятията свърани с достъпа до фининансиране и пречките за растеж пред тях.
   
  Целевата група на мярката са:
  Предимно микропредприятия.
   
  Специфични целеви територии:
  Територията на цялата страна.
   
  Типове бенефициенти:
  Фонд на фондовете, кредитни и финансови институции, микрофинансираци институции и други лица с право да отпускат кредити на територията на Република България, фонд мениджъри и др. подобни.

  Описаните в настоящата приоритетна ос финансови инструменти са индикативни и същите могат да бъдат допълвани и/или заменяни. Посоченото може да се предприеме най-вече при преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка съгласно изискванията в хода на изпълнението на който и да е финансов инструмент, който се е изпълнявал въз основа на тази оценка, когато по време на фазата на изпълнението управляващият орган прецени, че предварителната оценка може вече да не отразява точно пазарните условия по време на изпълнението (чл. 37, пар. 2, „ж― от Регламент 1303/2013).

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/