Финансиране по мярка 4.2 от ПРСР

programa-za-razvitie-selski-rayoni

Мярка 4.2 от Програмата за Развитие на Селските Райони предлага финансиране на нови и съществуващи предприятия за първична преработка на земеделски продукти


Кандидатствайте по мярка 4.2 от ПРСР в 3 Стъпки:

 • Проверете допустимостта на идеята си по мярка 4.2 и получете оценка по критериите й от нас
 • Използвайте нашите консултантски услуги за изготвяне на качествен проект по мярката
 • Кандидатствайте

 Допустими кандидати по мярка 4.2 от ПРСР

 • Физически и Юридически лица* (с история или без)
 • Земеделски производители* – да имате Стандартен Производствен Обем – СПО – поне 8000 евро

  *Кандидатите трябва да се занимават с първична преработка на:

  1. Мляко и млечни продукти (без техни заместители)
  2. Месо и месни продукти
  3. Плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби
  4. Пчелен мед
  5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия)
  6. Растителни и животински масла и мазнини (без зехтин)
  7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн)
  8. Готови храни за селскостопански животни
  9. Гроздова мъст, вино и оцет
  10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

  ВАЖНО: Кандидатите трябва да изготвят проектно предложение за кандидатстване до началото на м.Февруари 2017г.

Какво може да се финансира по мярка 4.2

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Материални инвестиции

 • Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта /Съгласно Раздел 8.1/;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти са допустими за финансова помощ само в случаите, в които същите част от общ проект на конкретния кандидат.

 

Интензитет и Размер на Финансовата Помощ

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минимален размер на допустимите разходи: 15 000 евро

Максимален размер на допустимите разходи: 3 000 000 евро

Приоритетни дейности

Кандидати, които засягат в проектите си следните дейности ще получат приоритет:

 • Инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове; зеленчуци; черупкови; лен, коноп, памук; медицински и ароматни култури; месо, мляко, яйца и други животински продукти;
 • Инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието (доказуемо с енергиен одит);
 • Над 30% от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието (доказуемо с патент или полезен модел за въвежданата иновация);
 • Над 75% от обема на планираната за преработка продукцията, ще бъде биологично сертифицирана;
 • Предприятието кандидат предвижда преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/;
 • Изпълняват дейността на територията на селска община;
 • Създаване на определен брой работни места;
 • Изпълняват се на територията на Северозападен район на страната, включващ областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана.

Не губете време – крайният срок е близо!

Приемът по мярка 4.2 се очаква да започне на Февруари 2017г.
Не губете време и започнете сега, за да може да участвате в последния прием по мярка 4.2.

Какъв е принципът на финансиране

Получаването на финансиране минава през следните етапи:

 1. Проверка на допустимостта на идеята и оценка по критериите – ние ще я направим безплатно за Вас
 2. Подготовка на проектното предложение – ние правим всичко, изпозлвайки изходните данни от Вас
 3. Подаване на документи – кандидатстване – наш представител ще подаде документите вместо Вас
 4. Оценка и евентуално одобрение
 5. Извършване на дейностите, заложени в проекта – ние ще ръководим изпълнението на проекта,
  точно както сме го заложили в подготовителния етап, за да няма пречки за реализацията му.
 6. Завършване на всички дейности, одит, финална оценка и получаване на окончателно плащане –
  нашата работа приключва тук, а Вашата започва сега – да работите бизнеса си.

Какво включват нашите услуги

 • Оценка и развитие на идеята, предвид критериите на мярката с цел по-голям шанс за одобрение
 • Изготвяне на проектно предложение, включващо бизнес план на идеята
 • Спазване на всички изисквания по съответната наредба и избягването на „капаните“ заложени в нея
 • Съдействие към кандидата с финансови институции и други източници на финансиране
 • Управление на проекта при одобрение до етапа на неговото окончателно завършване
 • Извършване на всички гореописани дейности от името на кандидата

Започнете сега – ние ще оценим идеята Ви по критериите на мярката

Направете първата стъпка с наше съдействие, напълно безплатно – изпратете ни идеята си,
а ние ще направим оценка на допустимостта й по мярка 4.1 и ще Ви помогнем да я осъществите.
Всеки ден получаваме десетки запитвания – не губете време! Можете да ни потърсите и на телефон
+359 883 446 442

Вашето име (задължително):

Вашият Email (задължително):

Вашият телефон (ако искате дa се обадим):

Име на проекта/идеята:

Населено място, където ще се реализира:

Имате ли имот, където да строите, ако проекта Ви включва такава дейност?

ДАНЕ

Опишете идеята си:

Имате въпрос? Позвънете на +359 883 446 442

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-4-2-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80/