Морско-Рибарско Дело – Планове за производство и предлагане на пазара

13.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 71 / Мерки за предлагане на пазара и 69 / Планове за производство и предлагане на пазара
 
13.2. Приоритет на Съюза:
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка
 
13.3. Специфична цел:
Предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на стойността
 
13.4. Тематична цел: 3
 
13.5. Обосновка за избор на мярката:
Едни от най-съществените проблеми пред заетите в сектора на Рибарството и Аквакултурата в България е трудността при определяне на изгодни условия за пласиране на продукцията и невъзможността на осъществяване на износ. Това произтича от факта, че всеки един от операторите предлага на пазара относително малък обем продукция.

Тези пречки могат да се преодолеят чрез създаване на организации на производителите, които да обединяват обемите и усилията на своите членове и осъществяват продажбите (вкл.за износ). Организациите на производителите ще могат не само да договарят по-добри условия за продажба на продукцията, но и ще осигурят по-ниски разходи за всеки от производителите, чиято продукция е предназначена за износ.

Новата пазарна политика и интеграцията на финансирането за общата организация на пазара (ООП) при споделено управление, ще поощри и подпомогне създаването на нови организации на производителите в секторите риболов и аквакултура, които, след като бъдат създадени, ще бъдат в състояние да се възползват от средствата от ПМДР. В тази връзка е и въведеният нов инструмент – План за производство и предлагане на пазара. Ще бъде осигурена синергия и с други съществени компоненти на новата ООП като пазарни стандарти, етикетиране и т.н.

За да се засили осъзнаването на хранителните свойства и полезността на продуктите от риба и по този начин да се увеличи тяхната консумация, е нужно те широко да бъдат промотирани и рекламирани.
Успешната дейност на организациите за производители, както и на другите оператори в сектора зависи както от наличието на места за първи продажби и складови мощности, така и от наличието на пълна пазарна информация и възможността за осъществяване на общи промоционални и рекламни кампании на българския пазар.
 
13.6. Допустими дейности:
Подпомагане на мерки за предлагане на пазара на продуктите на риболова и аквакултурите, свързани с:
13.6.1. Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;
13.6.2. Изготвяне и изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара;
13.6.3. Провеждане на пазарни проучвания;
13.6.4. Проследимостта на продуктите на риболова или аквакултурите;
13.6.5. Провеждане на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продукти на риболова и аквакултурите, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите.
 
13.7. Условия за допустимост на дейностите:
Разходите, свързани с плановете за производство и предлагане на пазара, са допустими за подпомагане след като компетентните органи одобрят годишния доклад на организацията на производителите.

Годишното подпомагане, предоставяно за плановете за производство и предлагане на пазара, не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на пуснатата на пазара продукция на всяка организация на производители през предходните три календарни години. За всяка новопризната организация на производители годишното подпомагане не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на пуснатата на пазара продукция на нейните членове през предходните три календарни години.

Дейностите по т. 13.6.5. не трябва да бъдат насочени към търговски марки или да указват конкретни страни или географски райони, освен при продукти, признати съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. Тези дейности трябва да са част от Национална стратегия/план за промотиране на продуктите от риба и аквакултура.

Резултатите от финансираните по настоящата мярка дейности подлежат на подходящо популяризиране чрез единен уебсайт или единен портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.
 
13.8. Допустими кандидати:
13.8.1. Организации на производителите за дейностите по т.13.6.1. -13.6.4.
13.8.2. Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултурите за дейностите по т. т.13.6.1. -13.6.4.;
13.8.3. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях обработка и преработка за дейности по т. 13.6.3.-13.6.4.;
13.8.4. Публично-правни органи за дейности по т. 13.6.3.-13.6.4.;
13.8.5. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще е допустим кандидат и за подготовка на Национална стратегия/план за промотиране на продуктите от риба и аквакултура на дейностите по т. 13.6.5.;
13.8.6. Неправителствени организации за дейности по т. 13.6.3.-13.6.4., както и за изпълнение на дейностите по Национална стратегия/план за 62 промотиране на продуктите от риба и
аквакултура от т. 13.6.5.
 
13.9. Форма на подпомагане:
13.9.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
13.9.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
13.10. Интензитет на помощта:
Дейностите по настоящата мярка са от колективен интерес и поради това интензитета на помощта е 100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%80/