(Мярка 10.1.1 ОПРСР) ,,Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“

Бенефициенти

  • Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци);
  • Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.;
  • Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.

Описание на дейността

По тази дейност ще се подпомагат екстензивни традиционни практики за поддържане и възстановяване на затревени площи с висока природна стойност (ВПС) и тяхното управление.

Дейността ще се предоставя за постоянно затревени площи с ВПС и ще се осъществява върху земеделски земи попадащи в обхвата на земи определени като такива. Допустими за подпомагане са следните видове постоянно затревени площи: пасища, мери и ливади, смесено земеползване, които попадат във физически блокове (ФБ) в обхвата ВПС.

Вид на помощта

Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ.

Връзка с друго законодателство

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.

 

Допустими разходи

  • Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направени разходи и претърпени загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).

Бенефициентите избират дали да поддържат земеделските площи чрез паша или косене

 

Изисквания за поддържане чрез паша:

  • Спазване на гъстота на животинските единици на цялата площ на физическия блок, в който се извършва пашата, в зависимост от природните, климатични и почвени условия, с цел осигуряване на добро екологично състояние на ливадите и пасищата и поддържане на постоянна тревна покривка от 0,3 – 1,5 ЖЕ/ха;
  • Забранено е използването на минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на определените в Регламент (ЕО) № 834/2007.

Изисквания за поддържане чрез косене:

  • Забранено е използването на минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на определените в Регламент (ЕО) № 834/2007;
  • Косенето трябва да бъде след 15 юни за равнините и хълмистите райони и в периода от 30 юни до 15 юли за планинските необлагодетелствани райони, дефинирани в мярка 13. „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” (Приложение);
  • Косенето може да се извършва ръчно или, ако е с косачки – за бавно косене, да е от центъра към периферията на ливадата и с бавна скорост.

Условия за допустимост

  • Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по тази дейност, трябва да обработват постоянно затревени площи, попадащи в обхвата на земеделските земи с ВПС.

Критерии за подбор

 

Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за подпомагане (първи подал, пръв одобрен).

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар затревена площ – Евро/ха. *

* Нивата на подпомагане са в процес на подготовка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb/