(2.1 ОПИК) „Финансиране в подкрепа на предприемачеството”

Дата на обявяване на процедурата: Януари 2015

Обосновка:

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката.

В рамките на тази ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори:

– фармация, химическа промишленост,

– производство на компютри, оптика и електроника

– автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, ИКТ

– здравеопазване

– културни и творчески индустрии

– автомобили и компоненти,

– по-традиционни сектори, като туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия, но подкрепата няма да се ограничава само до тях.

Чрез насърчаването на инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) ще се подкрепя развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси.

През този програмен период активно ще бъдат подкрепени културните и творчески индустрии, поради високия им потенциал за генериране на икономически растеж, създаване на работни места и тенденция на устойчивост в развитието.

На кратко – предвидена е подкрепа за насърчаване на предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия.

 

Описание на дейностите, които ще се подкрепят:

1. Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро – мярката предвижда предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздаден предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения.

2. Насърчаване на културни и творчески индустрии

Отнася се за предприятия (новорегистрирани и съществуващи) от следните индустрии:

– издателска индустрия

– софтуерна индустрия

– музикална индустрия

– медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия

– дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др.

– архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др.

Включва се инвестиционна подкрепа за придобиване на оборудване и техника (ДМА и ДНА), необходими за създаването/внедряването на високотехнологични и иновативни продукти/услуги/съдържание; подкрепа за дейности за защита на правата на интелектуална собственост (закупуване на лицензии, отдаване под наем или в заем на права, други авторски и сродни на тях права) върху произвежданите и разпространяваните продукти/услуги/съдържание; подкрепа за налагането на нови продукти/услуги на външни пазари; инвестиционна подкрепа за дигитализация на създадените нови авторски продукти/услуги/съдържание; подкрепа за развитието на online платформи, мрежи и др. форми на сътрудничество и партньорство (вкл. международно) между предприятията от културните и творчески индустрии с цел популяризиране и комерсиализация на създадените продукти/услуги.

3. Насърчаване на предприятия (новорегистрирани и съществуващи) разработващи нови продукти и услуги

– Свързани с активното застаряване на населението и социално-здравно предприемачество, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, ИКТ приложения и приложения за електронна търговия и услуги в тези области.

4. Подкрепа за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, подобряване на производствените процеси

– Чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари. Ще се подобрява ефективността в предприятията чрез мерки за внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

5. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез използване на информационни и комуникационни технологии. Подкрепата ще бъде насочена към:

– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазването на околната среда, енергийния мениджмънт, сигурността на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти;
– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността

– електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

6. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.
Ще се инвестира в повишаване на предприемаческата култура относно обединението на МСП в клъстери и експортни консорциуми; насърчаване на транс-националното и международната дейност на българските МСП, чрез осигуряване на информация и консултации за европейския и трети пазари, организиране на обучения по интернационализация и експортен мениджмънт на МСП, организиране на контактно-информационни борси в България, на бизнес форуми в страната и чужбина, подпомагане участието на предприятия в търговски мисии в чужбина, както и в национални и международни изложения с цел популяризиране на българското производство; информираност, бизнес статистика, бази данни и др.; дейности с инвестиционна и експортна насоченост, в т.ч. подкрепа за експортни консорциуми, организиране на посещения на потенциални инвеститори и партньори на МСП в страната; програми за привличане на чуждестранни инвестиции.

Бенефициенти :

– по т.1. нововъзникващи и/или стартиращи предприятия за дейности;
– по т.2. и т.3. новорегистрирани или съществуващи микро, малки и средни предприятия;
– по т.4. и т.5. съществуващи микро, малки и средни предприятия;
– по т.6. съществуващи микро, малки и средни предприятия, клъстери, институции и организации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.офиси за технологичен трансфер и технологични центрове.

 

Минимално финансиране: 100 000 лв.
Максимално финансиране:
1 000 000 лв.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/