(3.2. ОПИК) „Ресурсна ефективност за преработвателна промишленост”

Резюме на мярката:

Дата на отваряне на процедурата: Септември 2015

Този инвестиционен приоритет включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията, включително принос към критерии по приоритетна област „Околна среда― на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

Очаквани резултати:
Този инвестиционен приоритет е насочен към повишаване на ресурсната ефективност и информираност на предприятията относно възможностите й чрез подкрепа на дейности свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и материали чрез пилотни и демонстрационни инициативи. Очакваните резултати са пряко свързани с повишаването на ресурсната ефективност на подкрепените предприятия, а от там и на производствения сектор и икономиката като цяло, като ще допринесат за изпълнението на съответната цел по НСНМСП

Дейности за подкрепа от инвестиционния приоритет:

Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до:

  1. Пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия.

Описание на дейностите:

1.Пилотните и демонстрационните инициативи за повишаване на ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия

Ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините, вкл. промишлена симбиоза: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти; въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси. Относно резултатите ще бъде приложено изискване за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране (capitalization).

Очакваният принос:
Подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените МСП, повишаване на симбиозата между предприятията по веригата на стойността, което постепенно да доведе до подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Основни целеви групи:
МСП, организации на МСП, клъстери, индустриални зони, МИГ.

Типове бенефициенти:
МСП от преработващата промишленост.

Териториален обхват:
Мерки и дейности в рамките на този инвестиционен приоритет ще се реализират на територията на цялата страна.

Минимално финансиране: 50 000 лв.
Максимално финансиране:
1 500 000 лв.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/