Финансиране рибарски пристанища, кейове и лодкостоянки

7.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 41/Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки
 
7.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.
 
7.3. Специфична цел:
Намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.
 
7.4. Тематична цел: 3 и 6
 
7.5. Обосновка за избор на мярката:
Към края на 2012 г. в България има регистрирани 11 рибарски пристанища по крайбрежието на Черно море, четири в Северното и седем в Южното Черноморие. Основните пристанища, които се ползват от рибарите за разтоварване на уловите, са тези в Балчик, Варна, Созопол и Несебър.

Освен по-големите пристанища, на които се извършват над 90% от разтоварванията, за по-малките рибарски съдове са важни и други 14 пристанища: Ахтопол, Бяла, Варна, Дуранкулак, Зеленка, Карантината, Отманли, Приморско, Родопа 2, Сливката, Траката, Устие Камчия, Чайка Бяла и Шабла. Тази втора група пристанища е значима и от социална гледна, като чрез тяхното благоустрояване ще се засили потенциалът за развитие на туризма, а оттам и за диверсификация на местната икономика.

Според Регистъра на плавателните съдове, опериращи в река Дунав (2012 г.), по поречието на река Дунав има 9 пристанища в територията на Видин, Лом, Оряхово, Русе, Свищов, Сомовит, Силистра, Тутракан, Никопол.

Пристанищата са стари и амортизирани, условията не отговарят на европейските хигиенно-санитарни изисквания. Липсват обособени места за сортиране и заготовка, както и търговски площи и места за съхранение.

Състоянието на прилежащите крайбрежни ивици, пристанищата, и в още по-голяма степен, лодкостоянките ги прави непривлекателни за развитието на паралелни дейности, като риболовен туризъм.
Състоянието на крайбрежните ивици, на пристанищата и лодкостоянките препятства възползването от потенциала за повишаване дохода на рибарите при преки продажби, повишаване на пазарната им сила при търговските преговори чрез събиране на по-големи количества и изчакване за по-добри ценови равнища на офертите, и/или чрез стартирането или развитието на туристически дейности. Подпомагането на инвестициите в рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и лодкостоянки ще улесни спазването на задължението за разтоварване на сушата на целия улов и по-успешното оползотворяване на недостатъчно използваните части от уловената риба. В допълнение, подпомаганите по мярката инвестиции ще допринесат за контрола и проследяемостта на продуктите на риболова и аквакултурите.

Същевременно, тези инвестиции ще спомогнат продуктите от риболова да достигнат до крайния потребител без да са намалели техните качества. Инвестициите, свързани с изграждането или модернизацията на лодкостоянки, ще подобрят безопасността на рибарите.

По тази мярка ПМДР ще подпомогне съответните инвестиции, по-специално предназначени за повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда, качеството на разтоварваните продукти, осигуряване на места за първа продажба, както и безопасността и условията на труд. Модернизирането на пристанищната инфраструктура и благоустрояването на част от пристанищата, лодкостоянките и крайбрежните ивици, включително за допринасяне развитието на туризма, ще позволят укрепването на пазарната позиция и конкурентоспособността особено на дребномащабните рибари в Черно Море и р.Дунав. В този смисъл, мярката е многоцелева. Подобряването на рибарската инфраструктура е ключово за ефективното функциониране и на рибарските организации, тъй като дава инфраструктурата за осъществяването на общи дейности по складирането и маркетинга на риба и рибни продукти.

Модернизирането на пристанищата и лодкостоянките за целите на поддръжката и ремонта на рибарски съдове допълнително ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на дребномащабните рибари, както и за поддържането на безопасни условия на труд в морския и вътрешния риболов на страната.
Благоустрояването на прилежащите около пристанищата територии и осъвременяването им за целите на туризма, включително за целите на риболовния туризъм, ще подкрепи усилията по разнообразяване на дейността на заетите в сектора.
 
7.6. Допустими дейности:
7.6.1. Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища; 7.6.2. Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
7.6.3. Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.
 
7.7. Условия за допустимост на дейностите:
7.7.1. Инвестициите следва да водят до едно постигане на поне едно от следните условия: повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти и/или подобряване енергийната ефективност и/или подпомагане опазването на околната среда, в т.ч. инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци от вътрешните водоеми и морски отпадъци и/или подобряване безопасността и условията на труд.
7.7.2. Подпомагането не обхваща изграждането на нови пристанища, нови кейови места за разтоварване, нови халета за рибни борси.
Резултатите от финансираните по настоящата мярка дейности подлежат на подходящо популяризиране чрез единен уебсайт или единен портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.
 
7.8. Допустими кандидати:
7.8.1. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
7.8.2. Публично-правни органи;
7.8.3. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
7.8.4. Организации на производителите.
 
7.9. Форма на подпомагане:
7.9.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
7.9.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
7.10. Интензитет на помощта:
Дейностите по настоящата мярка са от колективен интерес и поради това интензитета на помощта е 100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b5/