Мярка (10.1.4 ОПРСР) „Финансиране сезонна паша“

Описание на дейността:
По тази дейност се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Дейността се прилага на територията на следните национални паркове в Република България – Централен Балкан, Рила и Пирин.
 
Вид на помощта:
Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ.
Връзка с друго законодателство
• Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.
 
Бенефициенти:
• Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци);
• Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.;
• Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.
 
Допустими разходи:
Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направени разходи и претърпени загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).
 
Условия за допустимост:
Допълнителни изисквания за управление на дейността са:
• Земеделски стопани, физически или юридически лица, които притежават тревопасни животни (овце, говеда) и имат годишно разрешително за паша, издадено от дирекциите на националните паркове в България.
• Земеделският стопанин трябва да притежава най-малко или 50 овце, или 10 говеда, или комбинация от тях, но не по-малко от 10 ЖЕ. Стадата могат да бъдат придружавани от 2 броя ниско пасящи животни (коне, катъри, магарета).
• Подпомагането се изплаща само при спазване на нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове.
• Земеделският стопанин трябва да поддържа дневник на бракуваните животни.
• Земеделският стопанин трябва да пасе животните си на определените планински пасища (фиксирани площи), най-малко 3 месеца от годината (в периода май – октомври). Изключения от тези срокове се допускат при изрични разпоредби на Дирекцията на националните паркове.
• Земеделският стопанин трябва да притежава най-малко две кучета за опазване на животните от нападения на хищници. Реалният брой на кучетата трябва да бъде съобразен с условията в Плана за управление на националните паркове, в случай че такива са разписани.
• За получаване на допълнителното компенсаторно плащане за паша с каракачански кучета и кучетата от порода „Българско овчарско куче“, те трябва да притежават „Родословен сертификат” за произход, издаден от призната асоциация.
• Стопаните не трябва да кръстосват каракачанските кучета и кучетата от порода „Българско овчарско куче“, подпомагани по тази подмярка (ще се подпомагат само чистопородни кучета). Те трябва да водят дневници за закупуването и продажбата на всички кучета.
 
Критерии за подбор:
Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
 
Интензитет и размер на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар:
• За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – ……. евро/ха,
• За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) при използване на най-малко две работни кучета – евро/ха.
* Нивата на подпомагане са в процес на подготовка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b0/