Финансиращи Програми

Оперативна Програма за Иновации и Конкурентноспособност (ОПИК):

Бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката:

Производство на компютри,информационни и комуникационни технологии, оптика и електроника, фармация, химическа промишленост, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия.

Новост е финансирането насочено към културните и творчески индустрии каквито са:

Издателската индустрия, музикалната индустрия, медийната индустрия, филмовата индустрия, рекламната индустрия, дизайнът – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др.

Специлано подпомагане ще бъде насочено към стартиращи или действащи технологични (иновативни) фирми.

Оперативна Програма за Развитие на Човешките Ресурси (ОПРЧР):

Бенефициенти са:

Всички предприятия от всички сфери на икономика, както и обучителни организации.

Оперативна Програма за развитие на селските райони (ОПРСР)

Бенефициенти са:

Земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност на територията на селски районпроизводство, селски туризъм, услуги, в това число социални услуги.

Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ (ОПМДР)

Бенефициенти са:

Юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; юридически лица или еднолични търговци, преработващи аквакултурни продукти;собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.

Хоризонт 2020 (Х-2020)

Бенефициенти са:

Eвропейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/