Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Обосновка:

Програмата Хоризонт 2020 финансира европейски микро, малки и средни предприятия, търсещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области:

Бюджет:

15 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия, извършващи изследвания в областта на биотехнологиите. Това са фирми с добре развита изследователска дейност, но със затруднения в комерсиализацията на разработваните от тях продукти поради продължителността на прехода между ранното им технологично развитие до въвеждането им на пазара.

Биотехнологиите намират широко приложение в различни сектори:

1. Здравеопазване и фармацевтика.

Биотехнологиите са довели до откриването и разработката на лекарства, терапии, диагностика и ваксини от ново поколение. Биотехнологични открития са позволили създаването на нови лекарства за лечение на заболявания на растежа, метаболитни заболявания, множествена склероза, ревматоиден артрит, рак и болестта на Алцхаймер.

2. Земеделие, животновъдство, ветеринарни продукти и аквакултури.

В тези области биотехнологиите крият потенциала да подобрят фуража, ваксините за животни, както и диагностиката на заболявания като шап и салмонела. Те позволяват и упоребата на ензими за по-ефективно обработване на храната, както и позволяват отглеждането на растения да съответства по-добре на желаните характеристики.

3. В индустриални процеси и производство.

Биотехнологиите позволяват употребата на ензими в производството на перилни препарати, целулоза и хартия, текстил и биомаса. Чрез използването на ферментация и ензимна катализа вместо на традиционен химичен синтез, може да се постигне по-висока ефективност на производствения процес и намаляване на потреблението на енергия и вода, което води до снижаване на отделянето на токсични отпадъци.

Бюджет:

80 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Секторът на биотехнологиите в здравеопазването предлага огромни възможности, но изисква сериозни и рискови инвестиции, които често липсват, особено когато става въпрос за малки и средни предприятия. Затова и развитието на тази индустрия в Европа е ограничено. С цел да направи възможен достъпа до финансови ресурси на иновативните МСП в областта, Хоризонт 2020 предоставя помощ на тези, които адресират предизвикателствата в областта на биотехнологиите в здравеопазването.

Програмата отчита две такива групи предизвикателства:

1. Клетъчни технологии в медицински приложения

Разнообразието и сложността на живите клетки изправят пречки пред достъпността на безопасни, надеждни и законосъобразни продукти за пациентите на пазара. МСП, които разработват продукти и процеси на базата на клетки, разполагат с ограничени финансови ресурси, за да преминат от доказване на концепцията си към практическо приложение и в същото време да съобразяват различни неща като промяна в мащаба, автоматизация, логистика, регулация и бизнес модели.

Клетъчните технологии включват производство на клетки (култивиране, мултипликация, увеличение и автоматизация), съхраняване и транспорт, идентификация, клетъчно сортиране и доставка, образна диагностика, проследяване, контрол на качеството и производствен контрол, генно инженерство, производство на терапевтични биомолекули. Медицинското приложение на клетъчните технологии включва диагностика и биосензори, клетъчна и генна терапия; тъканно инженерство, био-изкуствени органи, хематология, имунотерапия, производство на ваксини и антитела; прогностична токсикология, синтетична биология и моделиране на болестните процеси. Клетките могат да бъдат от всякакъв еукариотен източник, но крайното им приложение трябва да бъде в хуманната медицина.

Особено внимание при подобни разработки трябва да се обръща на диалога с регулаторните органи и спазването на всички изисквания за безопасност.

2. Клинични изследвания за валидиране на биомаркери и/или диагностични медицински устройства (само за проекти от Фаза 2)

Биомаркери се използват в клиничната практика, за да се отграничават нормални от патологични случаи, както и с прогностични цели. Употребата им в медицината се увеличава, като всяка година се предлагат нови потенциални биомаркери, но само част от тях биват валидирани за клинична употреба. За да се постигне валидиране е нужен стабилен аналитичен метод и доказана връзка с краен клиничен процес.

Този процес на валидиране трябва да открие доказателства за високата аналитична стойност, подходяща чувствителност и специфичност, както и клинична приложимост на биомаркера. Специално внимание трябва да се обърне на валидирането на биомаркери с потенциал за скоростно въвеждане в практиката. Допустими са ин виво и ин витро биомаркери. Валидирането на клиничното използване на нови диагностични устройства е допустимо, ако е в комбинация с валидирането на биомаркера или срещу съществуващи стандарти.

Приоритет ще бъде даден на валидирането на биомаркери, свързани със заболявания (т.е. диагностика, податливост или риск от заболяване, мониторинг и прогнозиране).

Хоризонт 2020 предвижда по-висока горна граница за финансова помощ за Фаза 2 в областта на здравеопазването – 5 милиона евро.

Бюджет:

52.5 милиона евро (2016-2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” отчита потенциала на малките и средни предприятия да станат двигател на „зелената”, ненакърняваща природата икономика.

Финансирането е насочено към всякакви видове еко-иновативни МСП с обещаващи идеи, продукти, процеси, услуги и бизнес модели в областите за справяне с климатичните промени, защита на околната среда и ефективното използване на ресурсите и суровините.

За да се премине към екологична икономика и общество, научните изследвания и иновациите могат да се съсредоточат върху следните приоритетни области:

1. Укрепване на технологии, процеси, услуги и продукти в областта на екологичните иновации, включително начини за намаляване на количествата на суровините при производството и потреблението.

Ще бъдат подкрепени всички форми на екологични иновации — поетапни и радикални, които обединяват технологични, организационни, социални, поведенчески, стопански и политически иновации, както и засилването на участието на гражданското общество. Тук ще се включват насочени към потребителите иновации, стопански модели, промишлена симбиоза, системи за продуктови услуги, дизайн на продукта, подходи, свързани с пълния жизнен цикъл, както и проучване на възможности за намаляване на количествата на суровините при производството и потреблението и преодоляване на пречките в това отношение.

2. Подкрепа за иновативни политики и обществени промени.

3. Измерване и оценка на напредъка в прехода към „зелена“ икономика.

4. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите чрез цифрови системи.

Иновациите в областта на ИКТ могат да бъдат ключов инструмент в помощ на ефективното използване на ресурсите. За да се постигне тази цел, съвременните и иновативни ИКТ ще допринесат за значително повишаване на производителността, по-конкретно чрез автоматизирани процеси, наблюдение в реално време и системи, подпомагащи вземането на решения. Използването на ИКТ ще има за цел да се засили прогресивната дематериализация на икономиката чрез ускоряване на прехода към цифрови услуги и да се улеснят промените в моделите на потребление и бизнес моделите чрез използването на ИКТ на бъдещето.

5. Други еко-иновации: природно-базирани решения, климатични услуги, устойчиви доставки на суровини, усвояване на данните от Глобалната система за наблюдение на Земята (GEOSS), културно наследство за устойчив растеж, вода.

Бюджет:

30.5 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира дейностите на малки и средни предприятия, които разработват продукти и услуги в областта на електронното здравеопазване и ИКТ решения за здравословен начин на живот и за грижи за добро физическо състояние. Областта на електронното здравеопазване включва използването на ИКТ (вкл. на мобилни устройства) за обмяна на данни и информация между пациенти и доставчици на здравни услуги, болници, специалисти и мрежи за здравна информация; електронни пациентски картони; телемедицински услуги; преносими устройства за мониторинг на пациентите; софтуери за определяне на работния график на операционните зали; роботизирана хирургия и теоретични изследвания на тема „виртуален физиологичен човек”.

Финансират се иновации по отношение на:

1. Оперативно съвместими и сигурни решения за електронно здравеопазване за потребители и за здравни институции, взимайки предвид съществуващите стандарти; и

2. Нови ИКТ решения и иновации за достойно остаряване, базирани на отворени софтуерни платформи.
Особено внимание ще се обърне на решенията с потенциал да се превърнат в пробивна, революционна иновация.

Бюджет:

96 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Малките и средните предприятия играят ключова роля в развитието на ресурсноефективни, икономически изгодни и достъпни технологични решения, които устойчиво да повишат ефективността на енергийната система. С оглед на това, програмата „Хоризонт 2020“ подпомага тези предприятия, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:

1. Намаляване на консумацията на енергия и на въглеродния отпечатък чрез интелигентно и устойчиво използване, включително:
– въвеждане на масовия пазар на технологии и услуги за интелигентно и ефективно използване на енергията;
– насърчаване на европейските интелигентни градове и общини.

2. Доставки на евтина, нисковъглеродна електроенергия, включително:
– Развитие на вятърната или слънчевата енергетика;
– Разработване на геотермални, водноелектрически, морски и други енергийни алтернативи на базата на възобновяеми източници;
– Технологии за улавяне, транспортиране, съхранение и повторно използване на CO2.

3. Алтернативни горива и мобилни източници на енергия.

4. Единна, интелигентна европейска мрежа за електроенергия.

5. Нови знания и технологии.

6. Стабилен процес за вземане на решения и участие на обществеността

Бюджет:

118.8 милиона евро

Програмата „Хоризонт 2020” финансира иновации от МСП, които да подсигурят способността на европейския транспорт да доставя най-добрите продукти и услуги в оптимално време и на оптимална цена, за да запази лидерските си позиции, да създава нови работни места и да се справи с проблемите на околната среда и мобилността.

Подходящи за финансиране са и дейности по развитието на нови услуги и/или продукти, процеси, технологии, системи, които допринасят за постигането на следните цели:

1. Ресурноефективен транспорт, съобразен с околната среда:

 • Създаване на по-чисти и по-тихи въздухоплавателни и превозни средства и плавателни съдове, което ще подобри екологичните показатели и ще намали възприемания шум и вибрации;
 • Разработване на интелигентно оборудване, инфраструктури и услуги за оптимизиране на транспортните операции и ще намали потреблението на ресурси. Ударението ще бъде поставено върху решенията за ефективно планиране, проектиране, използване и управление на летища, пристанища, логистични платформи и наземни транспортни инфраструктури, както и върху автономни и ефикасни системи за поддръжка, наблюдение и инспектиране. С цел повишаване на капацитета ще се възприемат нови политики, бизнес модели, концепции, технологии и ИТ решения;
 • Подобряване на транспорта и мобилността в градските райони: нови концепции за мобилност, организация на транспорта, модели за мултимодална достъпност, логистика, осигуряване на новаторски превозни средства и обществени услуги в градовете и планиране на решения, които ще допринесат за намаляване на задръстванията, замърсяването на въздуха и шума, както и за подобряване на ефикасността на градския транспорт. Следва да се разработят варианти за обществен и немоторизиран транспорт, както и други ресурсно ефективни форми на превоз на пътници и товари, които да се превърнат в реална алтернатива на използването на частни моторни превозни средства, подкрепени от по-широкото използване на интелигентни транспортни системи, както и от новаторско управление на търсенето и предлагането;
 • Развитие и въвеждане на нови и устойчиви горива и задвижващи системи без употребата на въглероден диоксид;
 • Оптимизиране на работата на мултимодални логистични вериги чрез по-широко използване на енергийно ефективни режими.


2. По-добра мобилност, по-малко задръствания, повече безопасност и сигурност:

 • Значително намаляване на задръстванията чрез прилагана на интелигентна, мултимодална и напълно интермодална транспортна система „от врата на врата” и чрез избягването на ненужното използване на транспорт. Това изисква по-добра интеграция между различните видове транспорт и транспортни операции и услуги;
 • Значителни подобрения в мобилността на хората и товарите чрез разработване, демонстрационни дейности и широко използване на интелигентни транспортни приложения и системи за управление. Допустими ще бъдат нови приложения за позициониране, навигация и съгласуване;
 • Разработване на нови концепции за товарния транспорт и логистиката;
 • Намаляване на броя на ПТП и смъртните случаи – чрез решаване на въпроси, присъщи за организацията, управлението и наблюднието на резултатите и риска в транспортните системи и чрез фокусиране върху проектирането, производството и експлоатацията на въздухоплавателни и превозни средства, плавателни съдове, инфраструктури и терминали;
 • Увеличаване на ефикасността на транспортното и инфраструктурното ползване с помощта на информационни системи и пазарно базирани решения.


3. Водеща роля на европейския транспортен сектор

 • Разработване на следващото поколение транспортни средства;
 • Интелигентни бордови системи за контрол;
 • Усъвършенствани производствени процеси;
 • Проучване на изцяло нови концепции за транспорт.

Бюджет:

57,6 милиона евро (2016-2017 г.)

Програмата Хоризонт 2020 взима предвид потенциала на малките и средните предприятия за разработката на рентабилни решения, използващи ефективно наличните ресурси, с цел осигуряване на достатъчна наличност на безопасна, здравословна и качествена храна и други продукти на биологична основа. Тази цел може да се постигне чрез разработката на продуктивни, устойчиви и ресурсноефективни първични производствени системи, насърчаване на услугите по свързаната с тях екосистема и по възстановяване на биоразнообразието, както и на конкурентни и нисковъглеродни вериги за доставка, преработка и маркетинг на хранителните продукти.

Разработваните проекти в тази област се очаква да адресират едно или повече от следните предизвикателства:

1. Селско и горско стопанство

Научноизследователската и развойна дейност трябва да е насочена към спряването с три предизвикателства в този сектор:
– Осигуряване на нужната хранителна продукция в условията на растящо световно потребление;
– Осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата;
– Принос в постигането на по-балансирано териториално развитие на селските райони на ЕС и техните общности.

2. Хранително-вкусовата промишленост за безопасна и здравословна храна

За да се гарантира сигурността на храните, трябва не само да се осигури достатъчно предлагане, но и то да бъде съобразено с нуждите и предпочитанията на потребителите по начин, минимизиращ въздействието върху здравето и околната среда. Научноизследователската и развойна дейност трябва да е насочена към сигурност и безопасност на храните, конкурентоспособността на европейската хранително-вкусова промишленост и устойчивостта на производството, преработката и консумацията на храни. Това включва цялата хранителна верига и свързаните с нея услуги – от първично производство до консумация.

3. Производства на биологична основа

За да се осъществи преходът от основаната на изкопаеми горива промишленост към устойчива промишленост с ниски емисии на въглерод и ефективно използване на ресурсите, конвенционалните процеси и продукти трябва да бъдат заместени от екологично чисти био еквиваленти. Научноизследователската и развойна дейност трябва да допринася за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаеми ресурси и за постигане на целите на политиката на ЕС за борба с промените в климата.

Специално внимание ще се обърне на:
– Напредничави иновации в интегрираното управление на вредителите;
– Еко-иновативно производство и преработка на храни чрез ефективно използване на ресурсите;
– Намаляване на хранителните и земеделските отпадъци;
– Създаване на добавена стойност от отпадъци и странични продукти.

Бюджет:

19.5 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Хоризонт 2020 оказва финансова подкрепа на малки и средни предприятия за разработката на иновативни решения в областите на морските биотехнологии и секторите на рибарството и аквакултурите с фокус върху пазарно ориентираните дейности и развитието на потенциала за растеж и интернационализация.

МСП могат да допринесат значително за развитието на следните области:

1. Морските биотехнологии

Биотехнологиите, използващи морски живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането на продукти или процеси, намират широко приложение в медицината и производството на горива. Непълното изследване на подводния свят непрекъснато позволява нови открития и съответно отваря нови възможности за оценяване на капацитета на морските организми за развитието на „синята” икономика. За пълно възползване от тези възможности е нужна комбинация от фундаментални изследвания на морския живот и приложни изследвания на възможните приложения в индустрията – рисковани за финансиране дейности с ниска вероятност за успех, но с високо възнаграждение в случай на успех.

2. Рибарството

3. Морските и сладководните аквакултури

Секторът на аквакултурите притежава потенциал за растеж чрез предоставяне на по-качествени стоки на потребителите, желаещи да изберат пресни, надеждни продукти, включително тези, произведени по устойчив и биологичен начин.
Потенциалът за растеж може да бъде отключен например чрез отглеждане на нови видове или разполагане още по-навътре в морето. Финансират се и проекти с дейности по производството и преработката на храни и фураж за аквакултурни животни.

Бюджет:

24 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” подкрепя малки и средни предприятия с дейност в областта на космическите продукти и услуги, включително и онези, които традиционно не се занимават с такава. Техните идеи трябва да допринасят за устойчивото развитие на европейската космическа промишленост и нейната стратегическа независимост – чрез спомагане за достигането на технологичната самостоятелност на Европа, постоянното предлагане и независимият достъп до космическото пространство.

Финансират се идеи в сферите на:

1. Космическата промишленост (производство на спътници, ракети-носители и наземно оборудване) – стратегическа, високотехнологична, високорискова промишленост с голям интензитет на инвестиции, при която разработките отнемат дълго време, а производителността е по-ниска.

2. Развитието на свързаната с телекомуникационния пазар промишленост.

Тази промишленост се състои от секторът на услугите, свързани с приложението на спътниците, превръщайки инвестициите, направени в инфраструктура в космическия сектор, в конкретни приложения и услуги в полза на гражданите. Тук спада производството на спътникови комуникации (SatCOM), включително продажбата на телекомуникационни сателити.

3. Услугите и продуктите за навигация и приложения за наблюдение на Земята.

Услугите за европейската спътникова навигация (SatNav) и за наблюдението на Земята (SatEO) са развиваща се промишленост с голям потенциал за осигуряване на растеж и работни места, най-вече за МСП и новосъздадените предприятия.

Бюджет:

22.2 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия в традиционни и нови сектори, включително социални предприятия и културни дейци, да развиват иновативна дейност и да растат отвъд традиционните си граници чрез използването на нови бизнес модели и организационни методи.

Финансирането е насочено към МСП, развиващи и прилагащи нови бизнес модели, взимащи предвид новите възможности, предлагани от:

 • Сервитизацията – стратегия за създавяне на добавена стойност чрез добавяне на услуги към продуктите или директното заместване на продукт с услуга;
 • Овластяването на индивида;
 • Икономиката на споделянето – съвместно потребление, преоткрито благодарение на модерните технологии, с което се позволяват стари пазарни отношения като размяна, бартер, наем, споделяне и заемане;
 • Откриването на достъпа до правителствени данни и услуги;
 • Разширяващото се използване на нови технологии.

 

Фирмите-кандидати трябва да покажат потенциал към заемането на ключова роля в следните социално-икономически трансформации:

 • Смяна на парадигмите от собственост към достъп, от индивидуално потребление към споделени функционалности чрез участието на сектори, използващи дигитални технологии и осигуряващи по-устойчив начин на живот на европейските граждани, по-специално градското население;
 • Смяна на парадигмата на отношенията между правителството, гражданите и бизнеса, към по-активна роля на обществените актьори в създаването и доставката на обществени услуги;
 • Нови начини за творчество, производство, потребление, образоване, изучаване, отглеждане, движение и живеене, възникващи в европейски градове;
 • Нови начини за използване на материалното и нематериалното културно наследство;
 • Нови начини за създаване на иновативни обществени услуги, използвайки достъпните данни и обществени услуги.

Бюджет:

30 милиона евро (2016 – 2017 г.)

За да ангажира малките и средните предприятия в иновативни дейности в областта на сигурността, особено тези предприятия, които традиционно не предприемат такива дейности, програмата „Хоризонт 2020” предоставя финансова помощ за фирми с иновативни идеи, спомагащи за постигане на следните конкретни цели:

1. Борба с престъпността, незаконния трафик и тероризма, в т.ч. разбиране на терористичните идеи и убеждения и справяне с тях с цел избягване на заплахи.

Нови технологии и способности за борба и превенция на престъпността (вкл. киберпрестъпността), незаконния трафик и тероризма (вкл. кибертероризма).

2. Защита и подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури, вериги за доставка и видове транспорт.

Нови технологии, процеси, методи и специализирани умения, които да спомогнат за защитата на: обществените и частните мрежови инфраструктури, на морските транспортни маршрути, както и услуги с критично значение; от всякакъв вид заплаха, в т.ч. заплахи, свързани с въздухоплаването.

3. Укрепване на сигурността чрез управление на границите.

Технологии и капацитет за укрепването на системите, оборудването, инструментите, прецесите и методите за бърза идентификация с цел да се подобри сигурността и управлението на сухопътните, морските и бреговите граници, включително контролът и наблюдението при използване на пълния потенциал на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR).

4. Подобряване на киберсигурността.

Да се гарантира по-голяма сигурност на системите, мрежите, устройствата за достъп и софтуера и услугите, включително ползване на ИТ тип „облак“, като същевременно се отчита оперативната съвместимост на многобройните технологии.

5. Подобряване на устойчивостта на Европа спрямо кризи и бедствия.

Разработване на специализирани технологии и способности в подкрепа на различни видове операции за справяне с извънредни обстоятелства в случай на криза или бедствено положение (като например гражданска защита, противопожарна охрана, заразяване на околната среда, замърсяване на моретата, гражданска отбрана, развитие на медицински информационни инфраструктури, спасителни задачи и процеси на възстановяване след природни бедствия), както и правоприлагане.

6. Гарантиране на неприкосновеността на личния живот и свободата, включително в интернет, и повишаване на общественото, правното и етичното разбиране за всички области на сигурността, риска и управлението.

Технологии, които да позволяват на потребителите да контролират своите лични данни и използването им от трети страни, както и инструменти за откриване и блокиране на незаконно съдържание и нарушения в сигурността на данните и за защита на правата на човека в интернет, които не допускат поведението на индивиди или групи да бъде ограничено поради неправомерно търсене и създаване на профили.

7. Подобряване на стандартизацията и оперативната съвместимост на системите, включително с оглед на извънредни ситуации.

8. Подкрепа за политиките на Съюза за външна сигурност, в т.ч. чрез предотвратяване на конфликти и изграждане на мира.

Нови технологии, способности и решения с диапазон от гражданска защита до хуманитарна помощ, управление на граници или мироопазване и стабилизиране в следкризисни периоди, включително предотвратяване на конфликти, изграждане на мира и медиация.

Бюджет:

126 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Дефиниция:

Пробивната иновация включва всякаква иновативна концепция, продукт или услуга, която създава нов пазар чрез въвеждането на нови правила, ценности и модели, които в крайна сметка пробиват и/или надминават съществуващите пазари, като заместват по-ранни технологии и сдружения.

Примери за пробивна иновация:

Джобен калкулатор, мобилният телефон, универсалните магазини, Макдоналдс, електронната поща, Скайп, микрофинансовите услуги и т.н.

Бюджет:

67,2 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” инвестира в малки и средни предприятия, които създават добавена стойност чрез съчетаване на научните достижения с практиката, позволявайки развиването на недокрай използвания потенциал в следните области:

1. Нанотехнологии

Цели се въвеждането на леки, мултифункционални, икономични и щадящи околната среда нано- продукти с различно практическо приложение, като мащабът на лабораторните опити се увеличи до индустриално ниво и се демонстрира жизнеспособността на различни технологии за производство.

2. Авангардни материали

Изследването в тази област може да се занимава с различен тип материали (биоматериали, метали, полимери), в различна индустрия (например металургия или химия) и с различно приложение (например енергетика, здравеопазване, транспорт).

3. Усъвършенствани технологии за производство и преработка.

МСП трябва да развиват и модернизират производствените си процеси. Насърчават се новите инженерни подходи, използващи нанотехнологии, гъвкаво производство, стимулиращи условия на работното място, интелигентна среда и чиста обработка.

Load More

Допустими кандидати:

 • Действащи или новосъздадени микро, малки и средни предприятия, предлагащи революционни иновации с амбиции за растеж на европейско ниво, които добре познават целевия пазар и имат убедителен план за пазарна реализация.

*Поощряват се кандидатите, които*:
• притежават предходен опит в изпълнението на иновативни проекти и необходимите ресурси (човешки, технологични), за да бъдат изпълнени дейностите по проекта;
• Предлагат иновация, адресирана към общоевропейски и световни предизвикателства.

Стъпки за кандидатстване:
Преминава се през две фази, като първата не е задължителна.

Фаза 1: Концепция и оценка на възможностите за осъществяване

Тя е насочена към проучване с цел проверка на технологичната, практическата и икономическата жизнеспособност на иновационната идея със значителна новост за сектора на индустрията, в която тя е представена.

Дейности, допустими за финансиране по фаза 1: оценка на риска, проучване на пазара, проучване на потребителите, управление на интелектуалната собственост, развитие на иновационната стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни. В резултат на финансираните дейности, в края на проекта по фаза 1, бенефициентът трябва да представи бизнес план, с който се кандидатства по фаза 2.

Финансиране по Фаза 1
• 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта
• 50 000 eвро

Следващите крайни срокове за кандидатстване по фаза 1 са: 7 септември 2016 г. / 9 ноември 2016 г. / 15 февруари 2017 г.

Срок за оценка на проектите по фаза 1: до 2 месеца след крайния срок за кандидатстване.

Фаза 2: Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация, пренасяне на пазарна основа

Тя е насочена към иновативни проекти, подкрепени от солиден бизнес план (който може да бъде разработен с финансиране във Фаза 1) и цели комерсиализация на продукта.

Дейности, допустими за финансиране по фаза 2: демонстрация (тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, проучвания относно увеличаване на мащаба, миниатюризация, дизайн, пазарна репликация и други подобни, насочени към задвижване на иновационната идея (продукт, процес, услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара.
Нивото на технологична готовност за технологични иновации трабва да бъде минимум „технология, демонстрирана в релевантна среда” (TRL 6).

Допустими разходи са тези, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, като разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги.

Финансиране по Фаза 2
• 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта.
• между 0.5 и 2.5 милиона евро.

Следващите крайни срокове за кандидатстване по фаза 2 са: 13 октомври 2016 г. / 18 януари 2017 г. / 6 април 2017 г.

Срок за оценка на проектите по фаза 2: до 4 месеца след крайния срок за кандидатстване

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82-2020-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf/