Оценяване на проектни предложения

Оценяване и подбор на проекти

Процесът на подбор на проекти се базира на строга и точно регламентирана процедура за оценка.

1.Оценителна комисия (ОК)

Оценителната комисия се назначава със заповед на Ръководителя на УО на съответната Оперативна Програма с определен срок на работа. Комисията се състои от председател и секретар (секретари) без право на глас и необходимия нечетен брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима. В състава на ОК могат да бъдат включени също помощник-оценители и наблюдатели. Наблюдателите подготвят доклад до Ръководителя на УО на Оперативната Програма относно нередности в работата на ОК. Членовете на ОК разполагат с необходимата квалификация и професионална компетентност за експертна оценка на проектните предложения.

 

2.Работа на оценителната комисия (ОК)

Проектните предложения се оценяват от оценителната комисия в съответствие с общите критерии за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение и конкретизирани в Насоките/Указанията за кандидатстване. Публикуваните критерии не подлежат на изменение по време на процедурата.
Оценката на проектните предложения се извършва на три етапа:

А. Оценката за административното съответствие

Отнася се  до изпълнението на формални критерии към проектното предложение: срок за подаване, начин на подаване, форма, съдържание, пълнота на приложените документи. Критерии за административно съответствие са например дали са попълнени всички полета във Формуляра за кандидатстване, дали документите са окомплектовани според изискванията от Насоките/Указанията, дали са приложени всички необходими подкрепящи документи.

Б. Оценката за допустимост

Извършва се на базата на критериите за допустимост, посочени в Насоките/Указанията за кандидатстване.

Те включват:
– допустимостта на кандидата и неговите партньори
– допустимостта на проектното предложение (дали исканият размер на финансиране и продължителността на проекта са в рамките на обявеното в Насоките/Указанията, дали дейностите са допустими и др.).

В. Оценката на качеството

Включва критерии като опит в управлението на проекти или на финансови средства, доколко проектното предложение съответства на целите на ОП и на конкретните нужди на целевите групи, подходящи ли са предложените методи за изпълнение на дейностите. При оценката на качеството всеки член оценява тяхното изпълнение с определен брой точки, съгласно Методиката за оценка, приложение към Насоките/Указанията. Крайната комплексна оценка на всяко предложение представлява средноаритметичната стойност от индивидуалните оценки.

След приключване на работата си оценителната комисия изготвя доклад до Ръководителя на УО на съответната Оперативна програма с предложение за финансиране на проектите, подредени в низходящ ред по брой получени точки.

 

3.Решение на Ръководителя на УО на ОП

Във връзка с доклада на ОК в срок до 30 работни дни след като получи доклада на ОК, Ръководителят на УО на Оперативната Програма взема мотивирано решение за:
–  одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти
–  връщане на доклада за преразглеждане
–  отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата
Списъкът с проектните предложения, преминали успешно оценяването, се изпраща в Министерството на финансите за проверка за припокриване, двойно финансиране на дейности или за наличие на държавни помощи. Проект, за който проверката установи наличие на някое от горните обстоятелства, отпада от списъка и се добавя следващият по реда на класиране.

Въз основа на становището на Министерството на финансите, Ръководителят на УО на Оперативната Програма взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидатите по реда на тяхното класиране до изчерпване на средства-
та по процедурата.

В петнадесетдневен срок от вземането на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ УО на Оперативната Програма уведомява писмено одобрените кандидати и отправя покана за сключване на договор.

 

4.Сключване на договори

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти става след сключване на договор между УО на Оперативната програма и бенефициента. Образецът на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него са част от Насоките за кандидатстване/Указанията за директно предоставяне.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/