Иновации за опазването на морските биологични ресурси

1.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 28/Иновации+36/Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси
 
1.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка;
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
1.3. Специфична цел:
1.3.1. Улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията;
1.3.2. Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда;
1.3.3. Насърчаване на конкурентноспособно рибарство;
1.3.4. Предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на стойността.
 
1.4. Тематична цел: 3 и 6
1.5. Обосновка за избор на мярката:
Слабата иновационна активност, която влияе негативно върху конкурентнoспособността на сектора, се дължи основно на липсата на финансови средства, както в самите предприятия, така и в научно-техническите организации, и до известна степен на прекъснати връзки помежду им. Поради това, изследователските организации не оказват достатъчна подкрепа в процеса на разработване и реализация на иновативни продукти и процеси. От друга страна, съществуват предприятия, чиято дейност би се подобрила съществено в следствие на внедряването на иновативни продукти, услуги или бизнес модели, но които нямат средствата за финансиране на необходимите иновации. Необходимо е научните и технически организации да отговорят на нуждите на пазара с иновации и приложения и в същото време бизнесът да бъде активен потребител на тези услуги.
 
Прилагането на тази мярка ще даде възможност да се подпомагат проекти, целящи разработването или въвеждането на нови или значително подобрени продукти с оглед развитието на технологиите, нови или подобрени процеси, нови или подобрени системи за управление и организация, чрез прилагането на които ще се повиши конкурентоспособността и адаптивността на предприятията в сектор Рибарство.
В допълнение, от първостепенна важност е инвестициите в рибарството да са насочени към мерки, свързани с опазване на околната среда и да включват подпомагане за намаляване въздействието на риболова върху морската среда, по-специално чрез насърчаването на екоиновациите, разработване и въвеждане на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване. С прилагането на тази мярка се цели придобиване на технически и организационни знания, допринасящи за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистеми, както и услугите, които те предоставят в морето и вътрешните водоеми, в съответствие със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
Реализацията на дейностите по тази мярка ще доведе до подобряването на конкурентоспособността на съществуващите стопанства в сектора и ще се стимулира тяхното устойчиво и екологосъобразно развитие.
 
Допустими дейности:
1.5.1. Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара;
1.5.2. Разработване и/или внедряване на нови технически или организационни знания, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, които водят до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда или спомагат за по-устойчиво използване на биологичните ресурси в морето и вътрешните водоеми.
 
1.6. Условия за допустимост на дейностите:
Дейностите по т. 1.6.2 са допустими, когато:
1.6.1. Риболовните кораби, които участват в проекти, финансирани по мярката, не надвишават 5 % от корабите в националния флот или 5 % от тонажа на националния флот в брутен тонаж, изчислен към момента на представяне на заявлението за кандидатстване;
1.6.2. Дейностите, които не могат да бъдат определени като риболов с научни цели в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и които включват изпитване на нови риболовни уреди или техники, се осъществяват в рамките на квотите и/или други ограничения за риболов, които са определени за България.
 
Резултатите от финансираните по настоящия член операции подлежат на подходящо популяризиране чрез единeн уебсайт или единeн портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.
 
Мярката се прилага от признати научни или технически органи или в сътрудничество с тях.
Проектите, свързани с разработване на иновации, ще са допустими в случай, че кандидатите предоставят становище от името на национално призната браншова организация в сектора, удостоверяващо практическата и пазарна приложимост на планираната за разработване иновация.
В случай на кандидат браншова организация, то документът за удостоверяване на иновацията да не бъде издаван от същата организация.
 
1.7. Допустими кандидати:
1.7.1. Признати научни или технически органи;
1.7.2. Публично-правни органи;
1.7.3. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
1.7.4. Рибарски организации или други колективни бенефициенти.
1.7.5. Организации на производителите.
 
1.8. Форма на подпомагане:
1.8.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
1.8.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
1.9. Интензитет на помощта:
1.9.1. При бенефициент, който е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
1.9.2. При бенефициент, които е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 60% от общите допустими разходи;
1.9.3. При бенефициент, който не е публично-правен орган и не е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 50% от общите допустими разходи;
1.9.4. При бенефициент, който не е публично-правен орган, но операцията е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи;
1.9.5. При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта;
1.9.6. При проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-1/