Създаване на работни места; Нови форми на доход

2.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 32/Улесняване на диверсификацията и създаване на работни места +32а/Нови форми на доход
 
2.2. Приоритет на Съюза:
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
2.3. Специфична цел:
Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.
 
2.4. Тематична цел: 8
 
2.5. Обосновка за избор на мярката:
Секторът на рибарството се сблъсква със сериозни ограничения, водещи до намаляване на неговата рентабилност и загуба на работни места. Това се отразява и върху местната икономика, която губи своята жизнеспособност и възможност за предоставянето на услуги на своите жители. Дейностите, които насърчават икономическата диверсификация и нови форми на доход, могат да помогнат за възраждането на такива общности и райони, от което в крайна сметка ще имат полза рибарите.

Настоящата мярка се очаква да насърчи използването на възможностите за нови форми на доход посредством интегриране на рибари, занимаващи се с дребномащабен крайбрежен риболов, в предоставяне на местни туристически продукти, екологични услуги, други дейности, различни от търговския риболов.
Предвид потенциала на диверсификацията за дребномащабните крайбрежни рибари и тяхната важна роля в крайбрежните райони, ПМДР ще подпомага стартирането на нови дейности и инвестиции за модернизация на техните кораби и в допълнение, обучение за придобиване на професионални умения в съответната област извън риболовните дейности. Ще бъде стимулирано както пренасочването на кораба изцяло за извършване на дейности извън риболова, така и използването му за съпътстващи дейности, паралелно с осъществяването на риболов (екологични, образователни, ресторантьорски и др. услуги.)

За успешно преминаване към нова дейност, различна от търговския риболов, ще се изисква бенефициентите да притежават необходимата квалификация. В противен случай, наред с инвестиционните дейности по проектите, бенефициентите ще имат възможност да бъдат обучени и да получат професионални консултации по бизнес и маркетинг стратегии за стартиране на дейността, която не е свързана с риболова.
Предвид важността на дребномащабните крайбрежни флотове за осигуряване на поминък на голяма част населението от крайбрежните райони, за тях ще бъдат приложен по-висок интензитет на помощта. Това е особено важно предвид обстоятелството, че по-голямата част от тези риболовни предприятия представляват микропредприятия с ограничен достъп до финансиране.
Чрез изпълнението на дейностите по тази мярка, ПМДР ще насърчи социалното сближаване, създаването на работни места в зависимите от рибарството райони и ще доведе до възможности за растеж на заетите в сектора.
 
2.6. Допустими дейности:
2.6.1. Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов;
2.6.2. Модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочени към дейности извън търговския риболов;
2.6.3. Дейности по преквалификация, изисквани във връзка с новата дейност по т. 2.6.1.;
2.6.4. Допълнителни инвестиции на борда за осъществяване и на дейности извън сектора на рибарството, в т.ч. дейности по предоставяне на екологични услуги; образователни дейности; туризъм и др.
2.7. Условия за допустимост на дейностите:
2.7.1. Корабите, които са обект на проекти по настоящата мярка трябва да са регистрирани като действащи кораби от ЕС и да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване.
2.7.2. Корабите, които са обект на проекти по т. 2.6.2. трябва да са дребномащабни крайбрежни риболовни кораби;
2.7.3. Проектите по т. 2.6.1. и 2.6.3 трябва да са придружени от бизнес план за развитието на новите дейности.
 
2.8. Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
 
2.9. Условия за допустимост на кандидатите:
2.9.1. Подпомагането по т. 2.6.1. и 2.6.3 се отпуска на кандидати, които притежават подходящи професионални умения или придобиват такива чрез преквалификация, финансирана по т. 2.6.3.;
2.9.2. За осъществяване проекти, свързани с инвестиции на борда на корабите, кандидатите трябва да са собственици на риболовните кораби;
2.9.3. Собствениците на кораби, които ще са обект на проект по т. 2.6.2. трябва да поемат ангажимент да оттеглят окончателно разрешението за риболов, свързано с риболовния кораб, както и не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане на подпомагането. Ако кораба бъде прехвърлен в рамките на този срок, помощта трябва да бъде възстановена в размер пропорционален на периода, за който изискванията не са били спазени;
2.9.4. Бенефициентите на подпомагането по т. 2.6.1., 2.6.2. и 2.6.3. поемат ангажимент да не получават доходи от търговски риболов през петте години, които следват получаването на последното плащане по линия на подпомагането.
 
2.10. Форма на подпомагане:
2.10.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
2.10.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
&nbsp
2.11. Размер на помощта:
Размерът на финансовата помощ, отпусната по т. 2.6.1., не надвишава 50 % от предвидения бюджет в бизнес плана и не надхвърля максимална сума от 100 000 EUR за всеки бенефициент.
 
2.12. Интензитет на помощта:
2.12.1. 50% от общите допустими разходи;
2.12.2. Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за МСП;
2.12.3. Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-2/