Намаляване на въздействието върху морската среда и опазване на видовете

3.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 33 / Здраве и безопасност, 37 / Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете и 39 / Смекчаване на въздействието на изменението на климата
 
3.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка;
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
3.3. Специфична цел:
3.3.1. Улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията;
3.3.2. Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда;
3.3.3. Насърчаване на конкурентоспособно рибарство.
 
3.4. Тематична цел: 3, 4 и 6
 
3.5. Обосновка за избор на мярката:
Риболовният флот, в по-голямата си част, се състои от стари и икономически неефективни кораби. Основният проблем по отношение на опазването на околната среда при улова е използването на остарели риболовни уреди с ниска селективност, остарели риболовни кораби с негативно въздействие върху околната среда и замърсяването на черноморските води поради високия антропогенен натиск. Една значителна част от тях се нуждаят и от инвестициите, насочени към безопасните условия и хигиената на борда.
Необходимо е да се предприемат дейности за подпомагане на прехода към максимален устойчив улов (МУУ) и за постепенното въвеждане на забраната на изхвърлянето чрез интегрален подход, включващ финансиране на дейности свързани с инвестиции в по-селективни риболовни уреди и техники, които да бъдат допълнени с инвестиции в бордови и пристанищни съоръжения, които са необходими за използването на нежелания улов, инвестиции за предлагане на пазара и преработване.

Едно от ключовите предизвикателства не само пред европейската икономика, но и в глобален план е свързано с измененията на климата. Изменението на климата ще предизвиква все по-голямо деградиране на екосистеми и все по-големи загуби на биоразнообразие, засягащи отделни биологични видове и въздействащи значително върху екосистемите и произтичащите от тях услуги, от които зависи цялото общество. В тази връзка ще се вземат мерки, чрез които да ограничи въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми, както и да се приспособи по-добре към опазването на видовете и смекчаване на въздействието на изменението на климата.

Прилагането на мярката ще допринесе за улесняване на прехода към максимален устойчив улов, подобряване на здравето и безопасността на борда, постепенно намаляване на изхвърлянията, намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда и възстановяване и подобряване на конкурентоспособността на рибарството.
 
3.6. Допустими дейности:
3.6.1. Допустими дейности, свързани със здравето и безопасността на борда, в т.ч. инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност;
3.6.2. Допустими дейности, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са инвестиции в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове; оборудване за ограничаване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското или речното дъно; оборудване за намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или друг прилов; инвестиции на борда на кораба или в оборудване, свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата; инвестиции за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди и че са въведени всички целесъобразни мерки, за да се предотврати нараняването на хищници;
3.6.3. Допустими дейности, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата са инвестиции в оборудване, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби (вкл.инвестиции за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, инвестиции в риболовни уреди, одити и схеми за енергийна ефективност и др.).
 
3.7. Условия за допустимост на дейностите:
3.7.1. Дейностите, свързани със здравето и безопасността на борда са допустими ако посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза;
3.7.2. Дейностите, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са допустими само когато уредите или другото оборудване предлагат по-добра избирателност от гледна точка на размера или по-слабо въздействие върху нецелеви видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване; както и ако корабите да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;
3.7.3. Условия за допустимост, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата:
Инвестициите за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели са допустими само на кораби, принадлежащи към сегмент на флота, който съгласно доклада за риболовния капацитет е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов като са допустими само на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби с обща дължина до 12 метра, които не са съоръжени с влачени риболовни уреди, при условие че новият двигател е със същата или по-малка мощност от стария или са на кораби, с обща дължина до 24 метра, при условие че новият двигател е с най-малко 20 % по-малка мощност от мощността на заменения двигател. Подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, които са официално сертифицирани в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1224/2009 на Съвета. За риболовни кораби, които не подлежат на сертифициране на мощността на двигателя, подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване на основните или допълнителните двигатели, за които съответствието на мощността на двигателя е било проверено и е било подложено на физическа проверка, за да се гарантира, че мощността на двигателя не надвишава мощността, установена в лицензията за риболов.
Инвестициите в риболовни уреди са допустими, ако не нарушават избирателността на тези уреди.
Подпомагането се предоставя еднократно по време на програмния период за един и същи вид инвестиция в полза на един и същи риболовен кораб.
3.7.4. Всички кораби, на чийто борд се извършват инвестициите трябва да са регистрирани като действащи.
 
3.8. Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
 
3.9. Условия за допустимост на кандидатите:
3.9.1. Всички кандидати трябва да са собственици на корабите, на чийто борд се извършват инвестициите;
3.9.2. Собственици на риболовни кораби, на чийто борд ще се извършват инвестиции по т. 3.6.2. и 3.6.3. не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане подпомагането по мярката.
 
3.10. Форма на подпомагане:
3.10.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
3.10.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
3.11. Интензитет на помощта:
3.11.1. 50% от общите допустими разходи;
3.11.2. Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;
3.11.3. Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов;
3.11.4. Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта за инвестиции, свързани с подмяна на двигателите.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-3/