Tag: Собствен Бизнес

Финансиране рибарски пристанища, кейове и лодкостоянки

7.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 41/Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки   7.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   7.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.   7.4. Тематична цел: 3 и 6   7.5. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b5/

(1. ОПИК) „Технологично развитие и иновации“

Дата на обявяване на процедурата: Декември 2015 Обосновка Първата приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” е насочена към засилване на иновационния капацитет на предприятията и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и засилване на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/

(3.2. ОПИК) „Ресурсна ефективност за преработвателна промишленост”

Резюме на мярката: Дата на отваряне на процедурата: Септември 2015 Този инвестиционен приоритет включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията, включително принос към критерии по приоритетна област „Околна среда― на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Очаквани резултати: Този инвестиционен приоритет е насочен към повишаване на ресурсната ефективност и информираност на предприятията …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/

(2.2. ОПИК) „Капацитет за растеж на МСП”

Резюме на мярката: Предвидена е подкрепа за засилване конкурентоспособността на българските предприятия, включително постигане на критерии по приоритетни области „Достъп до финансиране, „Интернационализация и „Умения и иновации― на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Специфична цел: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП Очаквани резултати: Чрез изпълнението на индикативните мерки по …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/

(2.1 ОПИК) „Финансиране в подкрепа на предприемачеството”

Дата на обявяване на процедурата: Януари 2015 Обосновка: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/