Tag: финансиране до 50%

Иновации в аквакултурите

8.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 45/Иновации   8.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   8.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури. 8.4. Тематична цел: 3 и 6   8.5. Обосновка за избор на мярката: Липсата на финансови средства изключително много …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Добавяне на стойност и качество за морските продукти

6.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 40/Добавена стойност и качество на продуктите   6.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаното с тях преработване.   6.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.   6.4. Тематична цел: 3   6.5. Обосновка за избор на мярката: Поради влошаващото …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80/

Намаляване на въздействието върху морската среда и опазване на видовете

3.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 33 / Здраве и безопасност, 37 / Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете и 39 / Смекчаване на въздействието на изменението на климата   3.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-3/

Създаване на работни места; Нови форми на доход

2.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 32/Улесняване на диверсификацията и създаване на работни места +32а/Нови форми на доход   2.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   2.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.   2.4. Тематична цел: 8   2.5. Обосновка …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-2/

(Мярка 8.6. ОПРСР) Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; МСП; Горски стопани, доставчици на услуги. Обосновка на подмярката Горите, управлявани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското стопанство …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82/

(Мярка 4.1.1) Инвестиции в земеделските стопанства

Обосновка: Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Очакван прием: 10 октомври – 4 ноември 2016г. Бенефициенти: Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/

(Мярка 4.2.1.ОПРСР) Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Очакван прием: Май 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители; Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката. Кандидатите следва да …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0/