Tag: Финансиране до 75%

ОПИК – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Очакван прием: юли 2017 Бюджет: 71 644 656.11  лв./ 36 631 33 1 евро Допустими кандидати: Съществува щи МСП от преработва щата промишленост Допустими дейности: Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали. Информираност и публичност Допустими разходи: Инвестиционни разходи (ДМА …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86/

ОПИК – Разработване на продуктови и производствени иновации

Очакван прием: декември 2016 – март 2017 Бюджет: 68 454 050 лв. Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/

Добавяне на стойност и качество за морските продукти

6.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 40/Добавена стойност и качество на продуктите   6.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаното с тях преработване.   6.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.   6.4. Тематична цел: 3   6.5. Обосновка за избор на мярката: Поради влошаващото …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80/

Намаляване на въздействието върху морската среда и опазване на видовете

3.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 33 / Здраве и безопасност, 37 / Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете и 39 / Смекчаване на въздействието на изменението на климата   3.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-3/

Създаване на работни места; Нови форми на доход

2.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 32/Улесняване на диверсификацията и създаване на работни места +32а/Нови форми на доход   2.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   2.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.   2.4. Тематична цел: 8   2.5. Обосновка …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-2/

( Мярка 7.6 ОПРСР) ,, Проучвания и инвестиции, за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти“

Бенефициенти Местни поделения на вероизповеданията.   Обосновка на подмярката Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в културните центрове читалища, театри, библиотеки музеи, църкви, манастири и др. Инвестициите в този вид инфраструктура …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-6-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/

(Мярка 7.5. ОПРСР) ,,Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Бенефициенти Общини в селските райони; Юридически лица с нестопанска цел.   Обосновка на подмярката Туризмът е сред приоритетите на регионалната политика в България. На него се разчита за осезателен принос към постигане на балансирано и устойчиво развитие на българските общини и райони. Развитието на туризма в селски райони, особено в по-отдалечените периферни, крайгранични и планински …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84/

(Мярка 7.4. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура“

Бенефициенти: Общини в селските райони; • Общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината; • ЮЛНЦ, в които учредители са общини от селските райони и земеделски производители в сектор „Животновъдство“. Обосновка на подмярката В изпълнение на целите на ЕВРОПА 2020 е необходима подкрепа и за създаването на нов тип …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-4-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/

(Мярка 7.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Бенефициенти Общини в селските райони; • Юридически лица с нестопанска цел; • Читалища; • Общински предприятия; • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината. Обосновка на подмярката Публичната инфраструктура е базов фактор за осигуряване на социалните услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/

Мярка 6.4 ОПРСР ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Очакван прием по мярка 6.4 : декември 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.(натиснете …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8/