Еко иновации

Бюджет:

52.5 милиона евро (2016-2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” отчита потенциала на малките и средни предприятия да станат двигател на „зелената”, ненакърняваща природата икономика.

Финансирането е насочено към всякакви видове еко-иновативни МСП с обещаващи идеи, продукти, процеси, услуги и бизнес модели в областите за справяне с климатичните промени, защита на околната среда и ефективното използване на ресурсите и суровините.

За да се премине към екологична икономика и общество, научните изследвания и иновациите могат да се съсредоточат върху следните приоритетни области:

1. Укрепване на технологии, процеси, услуги и продукти в областта на екологичните иновации, включително начини за намаляване на количествата на суровините при производството и потреблението.

Ще бъдат подкрепени всички форми на екологични иновации — поетапни и радикални, които обединяват технологични, организационни, социални, поведенчески, стопански и политически иновации, както и засилването на участието на гражданското общество. Тук ще се включват насочени към потребителите иновации, стопански модели, промишлена симбиоза, системи за продуктови услуги, дизайн на продукта, подходи, свързани с пълния жизнен цикъл, както и проучване на възможности за намаляване на количествата на суровините при производството и потреблението и преодоляване на пречките в това отношение.

2. Подкрепа за иновативни политики и обществени промени.

3. Измерване и оценка на напредъка в прехода към „зелена“ икономика.

4. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите чрез цифрови системи.

Иновациите в областта на ИКТ могат да бъдат ключов инструмент в помощ на ефективното използване на ресурсите. За да се постигне тази цел, съвременните и иновативни ИКТ ще допринесат за значително повишаване на производителността, по-конкретно чрез автоматизирани процеси, наблюдение в реално време и системи, подпомагащи вземането на решения. Използването на ИКТ ще има за цел да се засили прогресивната дематериализация на икономиката чрез ускоряване на прехода към цифрови услуги и да се улеснят промените в моделите на потребление и бизнес моделите чрез използването на ИКТ на бъдещето.

5. Други еко-иновации: природно-базирани решения, климатични услуги, устойчиви доставки на суровини, усвояване на данните от Глобалната система за наблюдение на Земята (GEOSS), културно наследство за устойчив растеж, вода.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/