Иновации за нисковъглеродна и ефективна енергийна система

Бюджет:

96 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Малките и средните предприятия играят ключова роля в развитието на ресурсноефективни, икономически изгодни и достъпни технологични решения, които устойчиво да повишат ефективността на енергийната система. С оглед на това, програмата „Хоризонт 2020“ подпомага тези предприятия, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:

1. Намаляване на консумацията на енергия и на въглеродния отпечатък чрез интелигентно и устойчиво използване, включително:
– въвеждане на масовия пазар на технологии и услуги за интелигентно и ефективно използване на енергията;
– насърчаване на европейските интелигентни градове и общини.

2. Доставки на евтина, нисковъглеродна електроенергия, включително:
– Развитие на вятърната или слънчевата енергетика;
– Разработване на геотермални, водноелектрически, морски и други енергийни алтернативи на базата на възобновяеми източници;
– Технологии за улавяне, транспортиране, съхранение и повторно използване на CO2.

3. Алтернативни горива и мобилни източници на енергия.

4. Единна, интелигентна европейска мрежа за електроенергия.

5. Нови знания и технологии.

6. Стабилен процес за вземане на решения и участие на обществеността

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/