Иновации за постигане на устойчиви и конкурентоспособни селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, производство на биологична основа

Бюджет:

57,6 милиона евро (2016-2017 г.)

Програмата Хоризонт 2020 взима предвид потенциала на малките и средните предприятия за разработката на рентабилни решения, използващи ефективно наличните ресурси, с цел осигуряване на достатъчна наличност на безопасна, здравословна и качествена храна и други продукти на биологична основа. Тази цел може да се постигне чрез разработката на продуктивни, устойчиви и ресурсноефективни първични производствени системи, насърчаване на услугите по свързаната с тях екосистема и по възстановяване на биоразнообразието, както и на конкурентни и нисковъглеродни вериги за доставка, преработка и маркетинг на хранителните продукти.

Разработваните проекти в тази област се очаква да адресират едно или повече от следните предизвикателства:

1. Селско и горско стопанство

Научноизследователската и развойна дейност трябва да е насочена към спряването с три предизвикателства в този сектор:
– Осигуряване на нужната хранителна продукция в условията на растящо световно потребление;
– Осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата;
– Принос в постигането на по-балансирано териториално развитие на селските райони на ЕС и техните общности.

2. Хранително-вкусовата промишленост за безопасна и здравословна храна

За да се гарантира сигурността на храните, трябва не само да се осигури достатъчно предлагане, но и то да бъде съобразено с нуждите и предпочитанията на потребителите по начин, минимизиращ въздействието върху здравето и околната среда. Научноизследователската и развойна дейност трябва да е насочена към сигурност и безопасност на храните, конкурентоспособността на европейската хранително-вкусова промишленост и устойчивостта на производството, преработката и консумацията на храни. Това включва цялата хранителна верига и свързаните с нея услуги – от първично производство до консумация.

3. Производства на биологична основа

За да се осъществи преходът от основаната на изкопаеми горива промишленост към устойчива промишленост с ниски емисии на въглерод и ефективно използване на ресурсите, конвенционалните процеси и продукти трябва да бъдат заместени от екологично чисти био еквиваленти. Научноизследователската и развойна дейност трябва да допринася за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаеми ресурси и за постигане на целите на политиката на ЕС за борба с промените в климата.

Специално внимание ще се обърне на:
– Напредничави иновации в интегрираното управление на вредителите;
– Еко-иновативно производство и преработка на храни чрез ефективно използване на ресурсите;
– Намаляване на хранителните и земеделските отпадъци;
– Създаване на добавена стойност от отпадъци и странични продукти.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba/